Bezděkov

 

Bezdekov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha: Vesnice leží 4 km směrem západním od Velké Bíteše, v rovinatém, mírně zvlněném a na severozápadě vyvýšeném terénu, asi 300 m na sever od dálnice D1, těsně u bývalé říšské silnice (nyní II/602) směrem na Velké Meziříčí. Na severovýchodě je krajina členitější a svažuje se k potoku Bítýška. Katastr obce o výměře 219 ha tvoří ze dvou třetin zemědělská půda, zbývající třetina je zalesněná.

Nadmořská výška:      529 m n. m.

Počet obyvatel:            62 (k 1. 1. 2010)

Původ názvu: Dnešní název vsi je odvozen od zaniklého dvora Bezděkova. Tento vladycký statek prý zde byl odedávna a sídlila na něm rodina téhož jména vladykové z Bezděkova, se zvonem ve svém erbu.

Zástavba: Kolem roku 1900 je vesnice popisována Tirayem takto: „Tvoří podlouhlou náves, kolem níž skoro všechny domy jsou řadou se štíty na náves postavenými, majíce před okny zahrádky. Toliko jeden selský statek (na místě dřívějšího dvora) jest před vesnicí o samotě. Na návsi jest zvonička.“ Kronikář Augustin Malý v r. 1924 dodává: „Domy tvoří obdélníkovou pravidelnou náves, na jejímž každém konci stojí kříž.“ (Pozn.: Historický půdorys je patrný i z přiloženého leteckého snímku na „přídeští“).

Charakteristika: Obec, patřící k „nejmladším“ v regionu, je místní částí našeho města a současně v ní trvale žije 62 obyvatel ve 22 domech.

 

Stručně z dávné historie

1355 - První písemné zmínka o dvoře - zemanském statku, (pozor - ne o obci!). v níž je zaznamenán prodej pozemků Mikulášem z Bezděkova Jindřichovi z Louček.

 

1371 - Jindřich z Bezděkova zavazuje polovinu dvorce jako pojistku věna své manželce Anně.

1378 - Jan z Bezděkova prodává zdejší dvůr Václavovi a Janovi z Křenářova – (Skřinářova)

1466 - Mikuláš ze Zhoře postupuje část dvora Matěji z Březí.

1481 - 1504 je jako vlastník uváděn pan Jan z Bezděkova a Otěchleb.

Pozn.: Po zániku sousední vesnice Otěchleby, kde žil stejnojmenný zemanský rod – drželi vladycký dvůr v Bezděkově po dobu 100 roků právě tito pánové z Otěchleb.

Po tomto období - kdy Bezděkovský dvůr vlastnila většinou nižší feudální šlechta (vladykové, zemané), přešel tento majetek do vlastnictví „rodů občanských“, převážně občanů bítešských:

1539 - Matěj, syn Jana Ryšavého - v této rodině zůstal dvůr až do počátku třicetileté války.

1604 - Pavel a Tobiáš Ryšaví, poslední držitelé.

Během třicetileté války (1618 - 1648) dvůr zanikl a polností se ujala vrchnost. Tak končí historické období, kdy vesnice ještě neexistovala, ale od něhož je paradoxně odvozen její současný název – BEZDĚKOV, úředně schválený a používaný až od roku 1931.

Teprve následující období dalo vzniknout původnímu názvu obce Enkenfurt , používanému téměř 200 roků. K jeho zrušení v roce 1931 vedlo jistě vlastenecké cítění tehdejších radních, mnohdy legionářů, s cílem nahradit název připomínající panství Habsburků (a německé šlechty vůbec) v zemích bývalého českého království.

Založení obce

 

Připomínám, že doposud bylo hovořeno pouze o vladycké tvrzi nazývané „Bezděkovský dvůr“. Teprve v roce 1737 založil na jejím místě majitel náměšťského panství, hrabě Václav Adrian z Enkenvoirtu, ves novou - nazvanou ENKENFURT. Byl to tentýž hrabě, který ve stejném roce započal výstavbu nákladného, barokního kamenného mostu přes řeku Oslavu v Náměšti, jenž nahradil původní most, stržený povodní v roce 1706.

Nově založená ves s podlouhlou návsí, zvoničkou a rybníkem, se zemědělskými usedlostmi stavěnými postupně ve dvou řadách, zažívala velký rozmach, o čemž svědčí i následující údaje:      1880 - 155 obyvatel v 21 domech

1900 - 142 obyvatel

1935 - 115 obyvatel

1999 -   55 obyvatel v 21 domech

2010 -    62 obyvatel !!! (Klesající tendence, typická pro většinu malých vysočinských  vesnic).

Do roku 1805 chodily děti do školy ve Velké Bíteši a v témže roce byly tehdejším guberniem přiděleny do Osové Bítýšky, náhradou za vyčlenění Březí a jiných vesnic.

 

Údaje z roku 1900:

„T r a t ě:      Záhumenice, Sady, Polouděly, Horky, Díly, U vejhona, Březky, Sády, Zlámanice.

„R o d n é  d o m y“, držené téměř od založení, zde mají rodiny:  Procházkova, Nováčkova, Veselých  a Dufkova.