Informace o městě

HaPe Skalička Tour 2017

Změřte své cyklistické dovednosti na HAPE SKALIČKA TOUR
Spolek HaPe sport spolu s obcí Skalička u Tišnova pořádá v sobotu 17. června 2017 netradiční závod horských kol. Vítání jsou všichni s kladným vztahem ke kolu – děti, příležitostní cyklisti i opravdoví cyklističtí fanatici.

Číst více...

Starostka městyse Křižanova vyhlašuje konkursní řízení

Starostka městyse Křižanova

vyhlašuje

 

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizace

U Školy 321, 594 51 Křižanov

 

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
 přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy
 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem (včetně funkčního zařazení)
 strukturovaný profesní životopis
 koncepci rozvoje a řízení školy
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu nejdéle do 22. 5. 2017 nejdéle do 12.00 hod. na adresu:
Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov.
Ředitel/ka školy bude jmenován/jmenována na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 9. 2017.
Obálku označit: Konkurs ZŠ/MŠ KŘIŽANOV - NEOTVÍRAT!