Kde je odstávka nebo havárie? Dostávejte aktuální zprávy do mobilu nebo e-mailu

Informace pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

 

Vážení zákazníci,
připravujeme pro Vás novou zají-mavou službu. Věříme, že zlepší celkovou komunikaci s Vámi, našimi odběrateli. Tato novinka v případě Vašeho zájmu umožní Vás aktuálně a bezplatně infor-movat o odstávkách a haváriích na vodovodní, případně kanali-zační síti v místě Vašeho bydliš-tě nebo dalších odběrných mís-tech, do nichž Vám naše dodává společnost pitnou vodu a zajišťu-je odvádění odpadních vod.

Pokud máte zájem o tuto nad-standardní službu VODÁREN-SKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., zadejte, prosím, svoje kon-taktní údaje prostřednictvím zá-kaznického portálu, ke kterému se můžete přihlásit na webových stránkách www.vodarenska.cz. Portál Vám nabízí řadu dalších výhod. Umožní Vám například aktualizovat Vaše údaje nebo si požádat o změny záloh.
Můžete rovněž vyplnit níže zve-řejněný formulář. Pošlete jej poš-tou na adresu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., generální ředitelství, k rukám vedoucí marketingu a komunika-ce, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, nebo oskenovaný na e-mail: zakaznici@vasgr.cz.

 

Více informací v přiloženém souboru:

pdfSoubor PDF ke stažení415.66 KB