Rekonstrukce ulice Rajhradská – aktuální informace o kácení zeleně

Rajhradska fotoRekonstrukce ulice Rajhradská se připravovala již od roku 2014, kdy byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření stávající úzké krajské silnice a vybudování nového pravostranného chodníku ve směru z města, v prostoru dnešního silničního rigolu.

Celá rekonstrukce ulice, která vyřeší dlouhodobě existující dopravní závadu v průjezdnosti krajské komunikace, včetně zřízení chodníku a nového veřejného osvětlení, souvisejících a dosud chybějících tras splaškové kanalizace a vodovodu a rovněž metropolitní sítě, byla do roku 2016 povolena a připravena k realizaci.

Rajhradska foto2Po opakovaných jednáních s Krajem Vysočina (investorem rozšíření silnice) a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko (investor kanalizace a vodovodu) bylo na jaře 2020 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V návaznosti na podnět obyvatele rodinného domu na Rajhradské ulici, ležícího těsně před jejím ústím do ulice Jihlavské, k projektovému řešení budoucí stavby, bylo toto výběrové řízení zastaveno a situování nové komunikace bylo od uvedeného rodinného domu odsunuto ve směru z města. Tato změna umožnila doplnit do projektového řešení rekonstrukce ulice levostranný chodník, vedený od ulice Jihlavská v délce 70 m. Uvedeným odsunutím silnice a chodníku směrem na západ však došlo ke kolizi nové pozice umístění stavby s 8 stávajícími vzrostlými stromy. Všechny stromy se tak nově ocitly v těsné blízkosti budoucího chodníku. Podle původní dokumentace bylo uvažováno s jejich zachováním. Je logické, že projektant navrhl při aktualizaci dokumentace skácení uvedených stromů. Podle projektanta by při provádění stavebních prací v těsné blízkosti stromů došlo k přetrhání kořenů stromů. Tím by byla výrazně narušena jejich stabilita a hrozilo by nebezpečí jejich pádu. Po přepracování projektu bylo na jaře 2021 znovu zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a na podzim 2021 byla stavba fyzicky zahájena v části u Rajhradského rybníku.

V souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, v návaznosti na odkup pozemku p.č. 2163/2 k.ú. Velká Bíteš, potřebný pro nové umístění stavby, a projednání souvisejících záležitostí s tehdejším majitelem podnikatelského objektu, nacházejícího se při začátku pravostranného chodníku v ulici Rajhradské, bylo dne 24. 3. 2021 vydáno městu Velká Bíteš povolení k pokácení 1 ks lípy a 7 ks smrků na předmětném pozemku města p.č. 2163/2. Toto kácení bylo nezbytné pro úspěšnou realizaci předmětné rekonstrukce. Dne 26. března 2022, v období vegetačního klidu, bylo všech 8 stromů v prostoru budoucí stavby skáceno. Za tyto odstraněné stromy bude provedena plánovaná náhradní výsadba na území města.

Ing. Milan Vlček
starosta města