Elektronická kniha přání a stížností

Elektronická kniha přání a stížností

Tato aplikace slouží jako prostředek komunikace občana  s představiteli města. Vámi položený dotaz, námět, příspěvek nebo stížnost bude do 5 pracovních dnů zodpovězen formou zveřejnění otázky s odpovědí na této stránce. Vždy uvádějte Vaše jméno a příjmení a e-mail. Rozsah příspěvku je omezený (1200 znaků). Zasílat můžete také názory či reakce na ostatní příspěvky. Odeslaný příspěvek bude zveřejněn v co možná nejkratším čase. Tento nový formát diskuzního fóra nahrazuje původní, který byl ukončen k 23.5.2012.


Tento nástroj neslouží k vyřizování osobních účtů či osobních příkoří. Nebudou zveřejněny příspěvky, které podporují protizákonné aktivity a zejména ty, které jsou v rozporu s platnými zákony. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Města Velká Bíteš, používat hanlivých a neetických výrazů, zveřejňovat komerční reklamu. Tato služba občanům neslouží k výměně politických názorů - takové příspěvky budou ignorovány. Správce si rovněž vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky lživé a pomlouvačné, anonymní příspěvky odesílané opakovaně z téže IP adresy pod různými jmény a bez platné emailové adresy. Zveřejněné názory nemusí být shodné se stanoviskem radnice. Správce nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší tyto předpisy a platné zákony. Uživatel, který poruší tato pravidla, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona.


 

* takto označená pole jsou povinná

Diskusní fórum

Miroslav Jabůrek | 6. 10. 2019

Ladislav Rada, Ing., vedoucí majetkového odboru

Vážený pane Jabůrku,


dne 6.10.2019 jsme obdrželi do knihy přání a stížností Vaše dotazy k JZ obchvatu Velké Bíteše, k čemuž Vám uvádíme následující :1. V jaké fázi jsou jednání o projektové dokumentaci a s jakým výsledkem?


Jihozápadní úsek obchvatu města Velká Bíteš je dle územního plánu města úsekem, který řeší převedení části trasy státní silnice 1. třídy I/37 mimo vlastní město, a to od plánované křižovatky s připravovaným severozápadním úsekem obchvatu (v současnosti připravováno ve spolupráci s Krajem Vysočina) za koncem obce směrem na Osovou Bítýšku až po napojení v prostoru ulice kpt. Jaroše v blízkosti benzinové čerpací stanice společnosti B.C.S. s.r.o.. O tomto úseku obchvatu nebylo městem Velká Bíteš nikdy veřejně rokováno. Vámi zmiňované jednání v roce 2007 s největší pravděpodobností organizovalo Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů, nikoliv město Velká Bíteš. Ale ani tam nebylo zcela jistě rozhodováno, který úsek obchvatu se má realizovat jako první. Naopak se znalostí případných investorů jednotlivých úseků obchvatu se jevily jako první reálné úseky ty, které by do budoucna financoval Kraj Vysočina.

Příprava a případná realizace tohoto jihozápadního úseku je plně v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD). ŘSD v současné době nepřipravuje projekty na stavbu tohoto úseku obchvatu. Město se opakovaně při jednáních s ŘSD snaží o možné nastartování celého procesu přípravy tohoto úseku obchvatu, který by, minimálně v projektové podobě, doplnil již projektované úseky severozápadní a jihovýchodní části obchvatu (i tento úsek připravován ve spolupráci s Krajem Vysočina)

V průběhu prázdnin jsme iniciovali jednání na ŘSD v Brně, jehož předmětem bylo stanovení postupu pro zadání projektové dokumentace a následné realizace díla. Z tohoto jednání vyvstal požadavek ŘSD na zpracování ekonomického hodnocení stavby HDM-4, na jehož podkladě bude stanoveno, zda se zahájí projekční příprava. Město zpracování tohoto dokumentu neprodleně objednalo a ekonomické hodnocení stavby bylo již zpracováno. Dle současné metodiky ekonomického hodnocení stavby vyšla stavba předmětného obchvatu jako ekonomicky nerentabilní.

I přes současný nepříznivý stav bylo díky tomuto zpracovanému materiálu zpřesněno místo a tvar napojení jihozápadního úseku obchvatu na stávající I/37. Tato změna, která se dotýká rovněž severozápadního úseku, zasáhla mimo jiné i do katastrálního území Březské. Jelikož v současné době obec Březské zpracovává změnu územního plánu, uplatnili jsme požadavek na změnu trasy připojení I/37 v jejich územním plánu. V našem územním plánu bude změna provedena při nejbližší změně ÚP nebo jeho novém pořízení. I přes nepříznivé výsledky ekonomického hodnocení jsme se dohodli, že budeme společně se zpracovatelem hodnocení záměr nadále sledovat, aby při změně podmínek ovlivňujících ekonomické hodnocení staveb (tato změna je předpokládána pracovníky ŘSD nejpozději do roku 2021), kdy by stavba byla vyhodnocená jako ekonomicky rentabilní, mohla plynule navázat její další příprava.


2. Kdy začal MÚ vykupovat pozemky a kolik jich již vlastní?


Město se v současné době soustřeďuje na přípravu stavby SZ obchvatu města, kde právě probíhá stavební řízení a JV úseku obchvatu města, pro který je v současnosti vydáno územní rozhodnutí. Výkup pozemků pro JZ úsek obchvatu bude, v případě rozhodnutí o zahájení příprav na tuto akci, v kompetenci ŘSD.


3. Jaké jsou nejbližší konkrétní kroky a v jakých termínech?


V současné době žádné konkrétní kroky nejsou stanoveny a měli bychom postupovat tak, jak je uvedeno v bodě prvním. Termíny zatím nejsou stanoveny.


4. Proč MÚ nevyužil možnosti dynamického vážení kamionů, které objíždí mýtné brány a zatěžují občany V. Bíteše.


Dynamické vážení na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích zajišťuje vlastník komunikace. Vlastníkem silnice v ulici Kpt. Jaroše a Lánice je ČR a hospodaří s nim ŘSD. Silnice v ulicích Jihlavská, Hybešova, Na Valech, Tišnovská, Vlkovská, Růžová a Karlov vlastní Kraj Vysočina. Město vlastní místní komunikace v ostatních ulicích, na nichž by se kamiony neměly vyskytovat. Zástupci města k dnešnímu dni vstoupili do jednání se zástupci majitelů krajských a státních silnic o možné spolupráci v této záležitosti.


S pozdravem


Ing. Ladislav Rada

vedoucí odboru majetkového

Robotka Vilem | 12. 2. 2018

Dobrý den.
Chci se zeptat,jaká je reálná možnost vybudování přechodu z ulice Za loukama k odstavnému parkovišti. Odpovídal jste mi na tuto otázku před více jak dvěma roky a doufám že za tuto dobu už nějaký posun nastal.Přejít bezpečně v této lokalitě je problém
Děkuji. Robotka.

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Vážený pane Robotko,
v současnosti město připravuje realizaci přechodu v křižovatce naproti Enapu, kde jsou v rámci rekonstrukce již osazeny sloupy s výložníky. Dále se v roce 2018/2019 bude realizovat přechod na ulici Jihlavská, kde v křižovatce s ulicí Rajhradská budou dva přechody, jeden přes ul. Jihlavská a navazující přes rekonstruovanou ulici Rajhradská.
U výše uvedených přechodů je jasné jejich řešení včetně řešení okolních veřejných prostor, proto se jejich realizace uskuteční dříve než dlouhodobě plánovaný přechod Za Loukami. Tento přechod se zatím nebude realizovat, protože stále neznáme budoucí řešení celé oblasti odstavného parkoviště
Jistým, byť dočasným řešením, by bylo vybudování přechodu v místě, kde byly nachystány snížené obrubníky při rekonstrukci komunikace I/37, ale vzhledem k odhadované ceně (nasvětlení komunikace cca 100m před a za přechodem, osazení výložníků atd… celkem cca 0,5mil Kč) pokládáme toto řešení, v situaci, kdy je zde možnost realizovat výhledově kruhovou křižovatku, za zbytečně nákladné.
Pro informaci přikládám usnesení z rady města, konané dne 29.1.2018, kde bylo schváleno přijmutí cenové nabídky na projektovou dokumentaci kruhové křižovatky.

usnesení 24/99/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228
a) na projektovou dokumentaci na akci „Výstavba okružní křižovatky sil. I/37, II/395 a II/602“ v rozsahu technické studie za cenu 120.000 Kč bez DPH,
b) na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce ulice Pod Hradbami“ v rozsahu dokumentace pro územní řízení za cenu 70.000 Kč bez DPH.

Jakub | 9. 10. 2017

Dobrý den,
chci se zeptat, jestli se letos bude konat vítání občánků? Loni, pokud vím, se tato akce konala někdy v průběhu října. A nebyl jsem schopen nalézt nějaký odkaz, kde by byla podobná zmínka o takovéto akci i pro letošek.
Děkuji za pomoc.

Milena Janštová, matrikářka

Vítání občánků proběhne v sobotu 28. října 2017. Pozvánky na tuto akci budou rozeslány tento týden.

Helena kadalova | 29. 6. 2017

Ladislav Rada, Ing., vedoucí majetkového odboru

Vážená paní Kadalová,

v pondělí 26.06.2017 byly České poště finančním odborem MěÚ odeslány podklady pro tisk složenek na vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb. Předpokládáme proto, že v nejbližších dnech budou tyto složenky doručovány jednotlivým plátcům. Také byla možnost sdělit nám čísla účtů, na něž se mohly přeplatky zaslat. Nájemníci, kteří této možnosti využili, by už měli mít peníze na svých účtech.

Lenka Rennerová | 18. 6. 2016

Dobrý den pane starosto,jak hledám možnosti pronájmu ve vašem městě tak žádné nenacházím,jen samé prodeje domu a to velmi odvadí pryč nové obyvatele co se nechtějí zadlužit.Znám mnoho měst co tuto problematiku řeší nabídkou měských bytu které stále navyšují na množství.Chtěla bych tedy znát váš názor na danou situaci ve vašem městě

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážená paní Rennerová,


v současnosti naše město obhospodařuje cca 250 vlastních bytů. Jejich obsazování se uskutečňuje průběžně po jejich předchozím uvolnění stávajícími nájemníky, a to na základě rozhodnutí rady města po aktuálním vyhodnocení stávajících žádostí zájemců o městský byt majetkovým odborem města. I přes chybějící větší nabídku volných bytů město v současnosti neplánuje výstavbu dalších městských bytů. Toto je v současnosti prostorem pro soukromé podnikatelsé aktivity. V současné době jsou, dle dostupných informací, tímto způsoben dokončovány bytový dům společnosti BYT STUDIO v ulici Za Uličkami a připraveny k realizaci další dva bytové domu v lokalitě U Stadionu.

Dušan | 20. 5. 2016

Dobrý den, nevím jestli to sem patří,ale zajímalo by mě co se staví za halu nahoře u hájenky směr Náměšť nad Oslavou.Ptám se proto,že si myslím že to zajímá více lidí než jenom mě ohledně třeba nových volných pracovních míst pro místní občany. V městě se šíří různé fámy co by tam mělo být,tak jestli to třeba nemůžete uvést na pravou míru,díky za odpověď

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane,


uvedenou výstavbu provádí na svých pozemcích developerská společnost Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a s.. Jedná se o logistickou halu o rozměrech více jak 20 000 m2. Dle dostupných informací tato společnost jednala o dílčím obsazení tohoto objektu se společností OKAY, a to za účelem yřízení velkoskladu elektrovýrobků a nábytku této obchodní společnosti. Výsledky jednání ani konečný nájemce prostorů není v současnosti městu znám.

František Porupka | 2. 5. 2016

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestli Vám připadá cena pozemků na Babinci,která začíná na 1200kč/m2 adekvátní? Tato cena,která může dosáhnout i na 1500-1600kč/m2 je podle spousty lidí absolutně nesmyslná a město tím docílí pouze toho,že "kovaní" Bítešáci se budou stěhovat do okolních obcí(O.Bitýška,Záblatí,Nové Sady...) a do Bíteše se dostanou pouze děti bohatých rodičů z Brna a okolí. Tady je vidět,že se to opravdu dělá pro lidi našeho města... Druhý dotaz mám na právě ne-proběhlou akci "pálení čarodějnic". To už jsme na tom tak špatně,že není možné tuto akci zorganizovat? Ve všech okolních vesnicích s tím problém nemají a to nemají IC,KC atd..

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Porupko,


naše snaha o vytvoření stavebních pozemků na Babinci byla vedena záměrem docílit reálné možnosti výstavby rodinných domů ve Velké Bíteši. V době zahájení přípravy tohoto projektu v našem městě mimo posledních doprodejů stavebních parcel městského projektu "Na Výsluní" a případných jednotlivých soukromých pozemků, využitelných k zastavění, nebylo možno nalézt parcelu k budování RD. A to ať z důvodů nepřipravenosti pozemků z hlediska územního plánu či nezájmu, případně nereálných cenových požadavků majitelů v té době zastavitelných pozemků.


Cenová úroveň prodeje stavebních pozemků v lokalitě Babinec (v 1. etapě prodeje stanovena na min. 1200 Kč/m2 kompletně zasíťované plochy stavebního pozemku - t.j. připraveného na klíč) byla stanovena s ohledem na prodávané pozemky v lokalitě na Výsluní (1200 Kč/m2) a fakt, že tato cena odráží plánované náklady na dopravní a technickou infrastrukturu, nutnou pro tuto lokalitu.


Z tohoto důvodu je uvedená cena reálná a oprávněná. S ohledem na lepší cenovou dostupnost parcel pro zájemce bude s největší pravděpodobností v 2. etapě výstavby minimální cena diferencována dle polohy pozemku v dalém území a bude stanovena od 1000 Kč/m2 do 1450 Kč/m2.


Uspořádání akcí "pálení čarodejnic" je svým způsobem svázáno s aktivní účastí veřejnosti při jejich organizaci a konání. Nejsem přesvědčen o tom, že by tuto akci mělo v současnosti organizovat ICKK. Po letech, kdy se v našem městě tato akce organizovala souběžně na 4 místech bylo letos uskutečněno "pálení čarodejnic" pouze na farní zahradě, a to i s doprovodným programěm pro děti a mládež. V příštím roce je tak otevřen prostor pro "neoficiální" aktivitu bítešských spolků a zájmových skupin občanů.


Miroslav Kožnar | 19. 4. 2016

Dobrý den, chci se zeptat, jestli vedení města ví o situaci v ulici Za Potokem, kam je převedena doprava kvůli výstavbě kruhového objezdu? V ulici Za Potokem je zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny, ovšem denně zde projíždí nákladní vozy, které tento zákaz nerespektují. Je zde také omezení rychlosti, které dle mého názoru, nerespektuje nikdo. Děkuji vedení, že zákazy zde nechali umístit, vzhledem k bezpečnosti obyvatel ( nejsou zde chodníky) a k nekvalitnímu podloží silnice, jen bych byl rád, aby tento zákaz byl také kontrolován a tímto chci požádat o iniciativu ze strany města.

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Kožnare,


vedení města od zahájení stavebních prací na rekonstrukci ulice a kruhové křižovatce Na Valech sleduje průběžně stav dopravy ve Vámi uváděné ulici Za Potokem. Pro uvedenou stavbu je nutností využívat tuto ulici v rámci objízdých tras staveniště. Tím pádem je zřejmé, že poměrně poklidný ráz ulice se výrazně změnil při dočasné změně stávajícího dopravního režimu, při kterém, v souladu s Policií ČR odsouhlaseným dočasným dopravním značením, je komunikace užívána kromě osobních aut i autobusy a vymezenými nákladními automobily. Osazené dopravní značení zakazuje do uvedené ulice vjezd kamionům. Skutečností je, že se tak bohužel stále děje. O průběžnou kontrolu byla požádána Policie ČR. Město žádný jiný nástoj ke kontrole a tím pádem k regulaci dopravy v uváděné ulici v současnosti k dispozici nemá. Významnou změnou v této oblasti jistě bude pro město a jeho obyvatele v blízké budoucnosti městem. zřizovaná městská policie. Dopravní značení v ulici Za Potokem bude nejpozději po ukončení výše uvedené stavby v září letošního roku uvedeno do původního stavu.

Dagmar Macholová, Mgr. | 14. 4. 2016

Dobrý den, dnes 14. 4. 2016 /jako i v jiných dnech/ jsou naši obyvatelé vystaveni nadměrnému hluku a dopravnímu nebezpečí z neustále projíždějících hlučných obřích traktorů s cisternami, které míří do BPS. Představitelé BPS se zavázali, když požadovali na zastupitelích našeho města povolení své stavby, že veškerá doprava do BPS se bude odehrávat směrem na Křoví a Vlkov a obyvatel města se prakticky nedotkne. Ptám se proto, proč tak není činěno, proč vedení města nechrání své obyvatele od nadměrného hluku a nebezpečí a nevyžaduje po BPS splnění slibovaných podmínek. Děkuji za rychlou nápravu této neúnosné situace a za Vaši odpověď na zdejším fóru, neboť vím, že s touto situací není spokojeno hodně lidí. S pozdravem D. Macholová, Mgr.

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den,


že by veškerá doprava, v souvislosti s BPS Velká Bíteš, probíhala jen směrem na Křoví, nebylo nikdy slibováno, protože společnost Bikos obhospodařuje pozemky v okolí celého města. Důkazem budiž i článek Bude v Bíteši bioplynová stanice? na webových stránkách města http://www.vbites.cz/cs/informace-o-meste/aktuality/2626-bude-v-bitesi-bioplynova-stanice , kde je přiložen dokument s informacemi o předpokládaném fungování BPS. Zde je přehledná tabulka s počty dnů a množstvím průjezdů zemědělské techniky obsluhující BPS. Z této tabulky a přiložené mapky je patrné, že od začátku bylo plánováno využívání i dalších komunikací při provozu BPS. Stejné informace byly zveřejněny na stránkách města viz. http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/zpravy-z-radnice/2800-aktualizovane-materialy-k-bioplynovym-stanicim-ve-velke-bitesi-a-holubi-zhori


Co se týká dne 14.4.2016, tak na základě informací společnosti Agrofarms (tato společnost obhospodařuje pole firmy Bikos) byl vyvážen digestát z BPS na pozemky v oblasti Klečan, bohužel vzhledem k uzavírce ulice Valy musela zemědělská technika využívat objízdnou trasu vedoucí přes ulici Vlkovská a spojovací komunikaci na ulici Lánice. Stejně tak měla být tato trasa využívána při odvozu digestátu na pole u Přibyslavic, zde se ale podařilo dohodnout s firmou provádějící rekonstrukci Valů, možnost průjezdu přes uzavírku. Bohužel vzhledem k napjatému časovému harmonogramu rekonstrukce Valů, toto není možné vždy.


Věřím, že budete vnímat i pozitiva BPS, protože na základě předběžné informace by měla úspora za dodávku tepla z centrální kotelny činit cca 150kč/GJ (v současnosti je cena cca 650kč).

Jana Dvořáková | 13. 4. 2016

Dále by byla možnost parkovat u firmy Kardany. Bohužel je zde značka zákaz státní, takže tohle je vyloučené. Proč zde nemůžou obyvatelé parkovat, když je to městský pozemek? Firma pracuje od 7 do 15:30, tak aspoň mimo tento čas by to mohlo být umožněno!! Stejně tak v blízkosti kotelny, někdo si tam postaví doma vyrobenou značku a je to vyřešené. Opět o parkovací místa méně. Firmy jako je PBS nebo firmy v průmyslové zóně Košíkov se také musí postarat o parkovací místa pro své zaměstnance, jen Pronovka nemusí....proč taky, je zde spousta míst obyčejných, zde bydlících lidí, kteří pak krouží po celých bytovkách a hledají místa k zaparkování. Přitom je jich dostatek, což je poznat v momentě, kdy má Pronovie celozávodní dovolenou..........

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Parkování na bytovkách u stadionu v souvislosti s nedostatkem parkovacích ploch firmy ITW Pronovia je pravidelným tématem při setkání s představiteli firmy.


Možné řešení jsou dvě a to vybudování dostatečných parkovacích ploch, nebo omezení možnosti parkování a důsledná kontrola policií.


V rámci navýšení kapacit parkovišť bylo na posledním jednání zastupitelstva schváleno zadání změny územního plánu č. 8, jehož součástí je zařazení ploch za areálem firmy a v majetku firmy do ploch dopravy, na kterých bylo firmou přislíbeno vybudování parkoviště.


Dalším z opatření je i plánovaná celková revitalizace sídliště U Stadionu, jejichž součástí je i rozšíření kapacity parkovacích ploch (viz. Usnesení 12/38/16/RM http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/4600-3816-08022016 ). V roce cca 2011 jsme požádali o převedení některých pozemků z majetku státu do majetku města, mimo jiné i ploch kolem bytovek (bohužel přes některé kroky státu toto zatím nebylo dotaženo do konce). Na tyto plochy by se v rámci revitalizace měly rozšířit parkovací plochy.


Co se týká omezení možnosti parkování, zde narážíme na obtížnou vymahatelnost dodržování těchto omezení, protože státní policii nemůžeme řídit a městská je zřízena až od 1.července 2016. V návaznosti na fungující městskou policii budeme řešit i regulaci parkování na sídlišti U Stadionu, která omezí parkování automobilů nerezidentů tzn. především zaměstnanců ITW Pronovia.


Jinou věcí je chování samotných řidičů, kteří bezohledně zaparkují např. proti vchodům, na chodnících a zelených plochách. Zde může zasáhnout v současnosti jenom státní policie a v budoucnu především městská policie.


Co se týká možnosti parkování před firmou Kardany, firma má tyto plochy pronajaty a pro případ zásobování potřebuje zachovat přístup i mimo pracovní dobu.


Jsem přesvědčen, že v případě postupné realizace jednotlivých opatření se situace zlepší, ale rychlé, jednoduché a dostatečně účinné opatření v nyní neexistuje.

Jana Dvořáková | 13. 4. 2016

Dobrý den, asi si ani nechci stěžovat, spíš si ulevit :-) Dá se prosím nějak řešit parkování u bytovek v blízkosti firmy Pronovie? Situace je dost neúnosná. Firma má několik stovek zaměstnanců, ale jejich parkoviště tomu neodpovídá. Vím, že zaměstnanci firmy za to nemůžou, chtějí pracovat, tak parkují kde se dá. Pronovii pravděpodobně nemůže být nařízeno, aby si parkoviště zvětšila na úkor svých prostor za branou. Při schvalování staveb dalších a dalších hal pravděpodobně nikdo na stavebním úřadě nepřemýšlel o tom, že bude i víc lidí, kteří budou chtít parkovat svá auta v těsné blízkosti. Auta jsou zaparkovaná i přímo na chodnících před vchody, takže pro osoby hůře se pohybující je náročnější auta obejít, stejně tak pro maminky s kočárky. Tohle by ale mohla třeba řešit policie nějakou pokutou, ne?

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

--

Pavel Pavlík | 11. 2. 2016

Dobrý den. Jak to prosím vypadá s výstavbou supermarketu ve Velké Bíteši? Po městě jde fáma, že projektu radnice hází klacky pod nohy... Děkuji za odpověď. Pavel Pavlík

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Pavle Pavlíku,


jsem velmi rád, že Vás otázka výstavby supermarketu ve Velké Bíteši zajímá natolik, že jste stejnou otázku současně směřoval kromě mé osoby rovněž místostarostovi města a vedoucímu odboru výstavby. Vzhledem k tomu, že nejste občanem našeho města a pravděpodobně nesledujete dlouholeté snahy města o podporu výstavby supermarketu ve Velké Bíteši odkazuji Vás na mé poslední stanovisko k problematice výstavby supermarketu, které bylo otištěno v únorovém vydání Zpravodaje města http://www.bitessko.com/online/zpravodaj-vb-2016-02/#/4/Wantulovi | 28. 1. 2016

- pokračování dtazů 3. Většina veřejnosti vůbec nemá šanci se "podívat", jak škola funguje, rodiče nemají možnost přijít s předškoláky do školy a kouknout s nimi, jak tam vše funguje před samotným zápisem. Většina škol to řeší např. organizací miniškoliček pro předškoláky, kam děti mohou např. jednou za měsíc jít si zkusit školní aktivity, posedět ve školní lavici, vyzkoušet pomůcky apod. 4. Dalo by se tedy v globále dělat něco s tím, aby veřejnost (rodiče, děti) měli více možnost nahlédnout do školy, aby škola nepůsobila jako tajemný hrad v Karpatech? V roce 2015 (pokud se nemýlím) neproběhl ani sen otevřených dveří). Neměla by škola spíše jíti veřejnosti naproti než dělat kroky zpět, Dnešní zápis mi připadal jako 20 let zpět. Děkujeme za odpověď. Prosím odpověď zveřejnit na webu města.

Milan Vlček, Ing., starosta


Vážení Wantulovi,


na tomto místě pokračuji v odpovědi na vaše dotazy k tématu zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ.


Vaše otázka 3) Většina veřejnosti vůbec nemá šanci se "podívat", jak škola funguje, rodiče nemají možnost přijít s předškoláky do školy a kouknout s nimi, jak tam vše funguje před samotným zápisem. Většina škol to řeší např. organizací miniškoliček pro předškoláky, kam děti mohou např. jednou za měsíc jít si zkusit školní aktivity, posedět ve školní lavici, vyzkoušet pomůcky apod.


Odpověď 3) Škola je přístupná veřejnosti kdykoliv, po domluvě.

Spolupráce s mateřskými školami ve Velké Bíteši – Masarykovo náměstí, U Stadionu a školkou v Přibyslavicích (a tím pádem i s dětmi, které je navštěvují) – je pravidelná, bohatá a pestrá.


Na podzim se děti z mateřských škol chodí podívat na svoje kamarády, kteří jsou už v první třídě. Následuje návštěva našich prváků ve školkách. Před zápisem přijdou děti ze školek navštívit výuku prvňáků. Pro rodiče a jejich děti pořádáme odpoledne ukázkové hodiny zaměřené na matematické či na komunikační dovednosti.


Vzájemné návštěvy pak probíhají i po zápisu. Toto se děje během posledních čtyř roků každoročně.Vaše otázka 4) Dalo by se tedy v globále dělat něco s tím, aby veřejnost (rodiče, děti) měli více možnost nahlédnout do školy, aby škola nepůsobila jako tajemný hrad v Karpatech? V roce 2015 (pokud se nemýlím) neproběhl ani sen otevřených dveří).
Neměla by škola spíše jíti veřejnosti naproti než dělat kroky zpět,
Dnešní zápis mi připadal jako 20 let zpět.


Odpověď 4) Škola je přístupná rodičům kdykoliv, po domluvě. V roce 2015 proběhl Den otevřených dveří dne 22. května. Přišlo kolem sta návštěvníků a děti z mateřské školy.


Škola informuje veřejnost pravidelně a otevřeně – na webu, ve školkách, v periodikách.


Za poslední tři roky se škola směrem k veřejnosti výrazně posunula.

Wantulovi | 28. 1. 2016

Dobrý den, po návštěvě zápisu do 1.roč. ZŠ ve Velké Bíteši mám několik dotazů: 1. Takto na této škole funguje zápis vždy? Po dnešním náhledu musím použít slovo, že to bylo velké zklamání. V poslední době je zvykem udělat zápis pro předškoláky pestrý, veselý, hravý, zajímavý, aby se jim tam líbilo. Školy často volí různá stanoviště, která děti procházejí a plní úkoly a velice často bývají doprovázeny nějakou "pohádkovou bytostí", aby daná situace pro ně byla, co nejpřirozenější a odpadl strach či stres. 2. Na většině školách již při zápisu jsou pedagogové a vedení školy schopni odpovědět na otázku, které paní učitelky budou učit 1.ročníky v následujícím školním roce.. Na bítešské škole tuhle informaci často nedostanete ani v květnu. Pro rodiče budoucích prvňáků, kterým záleží na vzdělání dítěte je tato informace poměrně důležitá. Každý pedagog má jiné metody, jiný přístup k práci apod. - pokračování další přspěvek

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážení Wantulovi,


vzhledem k tomu, že z evidence dětí a jejich zákonných zástupců a informací pedagogů, účastnících se zápisů do prvního ročníku základní školy ve Velké Bíteši, vyplývá, že jste se tohoto zápisu osobně nezúčastnili a neseznámili se tím pádem s jeho průběhem, nechápu bohužel cíl směřování vašich dotazů, které by mohly být posuzovány nezávislým pohledem jako šíření lživých informací o činnosti základní školy. Z tohoto důvodu jsem nechtěl na vaše dotazy, v souladu s pravidly diskusního fóra, reagovat. Vzhledem k tomu, že jste odpověď, bez přiblížení vlastní identity, dále písemně urgovali z obecné e-mailové adresy, rozhodnul jsem se udělat výjimku a na vámi položené dotazy odpovědět. Pokud si za svými názory stojíte, žádám vás o osobní schůzku, při které by se průběh zápisu do základní školy za účasti zástupců jejího vedení vzájemně prodiskutoval.
Vaše otázka 1) Takto na této škole funguje zápis vždy? Po dnešním náhledu musím použít slovo, že to bylo velké zklamání. V poslední době je zvykem udělat zápis pro předškoláky pestrý, veselý, hravý, zajímavý, aby se jim tam líbilo.
Školy často volí různá stanoviště, která děti procházejí a plní úkoly a velice často bývají doprovázeny nějakou "pohádkovou bytostí", aby daná situace pro ně byla, co nejpřirozenější a odpadl strach či stres.


Odpověď1) Takto funguje zápis poslední čtyři roky. U zápisu jsou žáci 9. ročníku, kteří mají pro děti, které na zápis čekají, připravená stanoviště s hrami. Základním účelem zápisu je posoudit školní zralost dětí, a také toto dělají paní učitelky hravou formou. Vámi zmiňované stanoviště s „pohádkovou bytostí“ zřizují převážně školy, které o žáky bojují v konkurenci více škol, nebo ty, které se předškolním dětem nevěnují průběžně.


Vaše otázka 2) Na většině školách již při zápisu jsou pedagogové a vedení školy schopni odpovědět na otázku, které paní učitelky budou učit 1.ročníky v následujícím školním roce.. Na bítešské škole tuhle informaci často nedostanete ani v květnu. Pro rodiče budoucích prvňáků, kterým záleží na vzdělání dítěte je tato informace poměrně důležitá. Každý pedagog má jiné metody, jiný přístup k práci apod.


Odpověď 2) Do konce měsíce května dávají rodiče žádosti o odklad školní docházky dětí. Do té doby není znám počet nových žáků. To je jeden z důvodů, proč není na velkých školách možné stanovit počet tříd, tedy i počet (natož jména) učitelů. V malotřídkách, kterých je na Vysočině většina, to problém nebývá.


Rodiče jsou s personálním obsazením seznámeni na informativní schůzce v červnu.


U zápisu se na tuto informaci ptali pouze jediní rodiče (dle námi zjištěných informací se nejednalo o vás).

Báňová S. | 17. 12. 2015

Dobrý den, velmi mě trápí situace parkování na náměstí. V posledních měsících jsem přijela na náměstí v časech 11.30,12.30, 15.00 nebo 16.30. Pokaždé byl velký problém zaparkovat, někdy se mi to nepodařilo vůbec. Chtěla bych vědět, kdo má pravomoc kontrolovat používání parkovacích hodin v automobilech a jak často tyto kontroly probíhají. Vím, že nejsem zdaleka jediná, koho tato situace znepokojuje. Děkuji Báňová.

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážená paní Báňová,

kontrola parkování a následné řešení případného parkování osobních automobilů v rozporu s vyhláškou města (parkování bez parkovacích hodin, případně denní karty či předplacené roční karty) je v současnosti v pravomoci Policie ČR. Stejně jako minulé vedení města pravidelně žádáme o kontrolu parkování na Masarykově náměstí vedení obvodního oddělení PČR ve Velké Meziříčí, neboť příslušníci tohoto oddělení svoji službou pokrývají i naše město. Příslušníci PČR následně kontroly vykonávají a zdokumentované případy porušování vyhlášky předávají k dořešení odboru dopravy MÚ ve Velkém Meziříčí. V případě, že zastihnou řidiče vozidla, porušujícího vyhlášku, přímo na náměstí, dořeší přestupek ve většině případů blokovou pokutou na místě samém.
Zásadní zlepšení předpokládám od 1. července letošního roku, a to v souvislostí se zahájením výkonu služby městské policie ve Velké Bíteši.

Miroslav Smolík | 15. 12. 2015

Dne 11. nebo 12.prosince ve večerních hodinách nějací vandalové strhali z nástěnky Klubu kultury u sokolovny všechny plakáty, které se v neděli ráno válely na chodníku a přilehlém okolí. Šel jsem v pondělí na radnici toto nahlásit, aby se se záznamu kamery , která byla přes cestu u dětského hřiště zjistil viník. S podivem jsem zjistil, že kamera je odmontována a rovněž kamery z celého náměstí zmizely. Co se stalo s tímto draze zbudovaným kamerovým systémem. Nikde jsem v zápisech z Rady města ani zastupitelstva města nečetl, že se kamerový systém ruší. Ani žádná informace ve Zpravodaji města nebyla. V pondělí jsem odpoledne jel Hybešovou ulicí do města a na sloupě jsem četl informaci, že město je monitorováno kamerovým systémem. Můžete k tomuto podat vysvětlení. Mohlo by být zveřejněno i ve Zpravodaji města pro informaci občanům, kteří nemají přístup k internetu. Předem děkuji za vysvětlení.

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Vážený pane Smolíku,


kamerový systém zrušen nebyl, jen některé z kamer byly zdemontovány a odeslány výrobci k opravě.

Vilém Robotka | 15. 7. 2015

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak to vypadá s vybudováním přechodu z ulice Za loukama. Děkuji za odpověď Robotka Vilém

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Vážený pane Robotko,


v současnosti má město hotovou projektovou dokumentaci a zaplatilo položení obrubníků podél I/37, které respektují navržený přechod pro chodce. Další práce na dokončení přechodu jsou pozastaveny, protože se jedná o možnosti vybudování okružní křižovatky, která by vyřešila problematické křížení několika komunikací I, II a III. třídy, včetně výjezdu z parkoviště.

Jitka Kolesová | 19. 6. 2015

Dobrý den, zajímalo by mě, proč jste ještě nezrušili odkaz na diskusní fórum. Stejně tam žádné příspěvky nezveřejňujete.

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážená paní Kolesová,


od začátku letošního roku byly přes diskusní fórum webu města zaslány, kromě Vašeho současného dotazu, pouze 3 další dotazy občanů. Na tyto dotazy bylo odpovězeno přímo na e-maily, ze kterých byly odesílány.
Stále jsem však přesvědčen, že možnost i této formy komunikace mezi radnicí a občany má i nadále svůj smysl.


S pozdravem


Ing. Milan Vlček

Dalibor Kolář | 16. 10. 2014

Dobrý den pane Kučero, chtěl bych Vás poprosit o položkový rozpočet nového mobiliáře na nově zrekonstruovaném Masarykově náměstí. Včetně zábradlí a přístřešků u autobusových zastávek. Děkuji Dalibor Kolář

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Vážený pane Koláři,


vzhledem k rozsáhlé agendě investičních akcí, týkajících se rekonstrukce Masarykova náměstí, se obraťte se svoji žádostí přímo na pracovníka majetkového odboru, ing. Pavla Bednáře tel.:566789133, který vám poskytne požadované informace.


Tomáš Kučera

Dalibor Kolář | 25. 8. 2014

Přeji pěkný den, ve svém článku na webu bítešské KDU-ČSL uvádíte, cituji: ,,Pro zvýšení bezpečnosti se snažíme postupně přechody uvést do souladu s požadavky norem." Mohl byste pane místostarosto uvést, které přechody nevyhovují normám, tudíž jsou asi nebezpečné ? Děkuji. Mgr. Dalibor Kolář

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Vážený pane Koláři,


za nevyhovující přechod byl označen přechod na Masarykově náměstí proti radnici, oba přechody navazující na most na ulici Růžová a přechod na Karlově směrem na Letnou, přechod na ulici Hybešova u prodejny COOP a na ulici Kpt. Jaroše směrem do Zmole, přechod na ulici Jihavská, přechod za mostem u ulice Na spravedlnosti a přechod na ulici Tišnovská (proti bytovým domům).


Některé z těchto přechodů jsou vyřešeny (na náměstí a u ulice Na Spravedlnosti), na další se zpracovává dokumentace (přechod na ulici Hybešova, Kpt. Jaroše, Jihlavská a na Tišnovské). Dále je zpracovávaná dokumentace na nový přechod na ulici Za Loukama, kde byly v rámci rekonstrukce silnice I/37 položeny obrubníky, na které nový přechod naváže (součástí přechodu musí být i přístupový chodník).

Petr Hošek | 14. 8. 2014

Dobrý den. rekonstrukce vozovky I/37: Bude zde vybudován chodník nebo přechod pro chodce. Dostat mé děti z ulice Za Loukama směr centrum, přes komunikaci I/37 je občas dost nebezpečné. Počítám, že raději i nadále budu pro bezpečnou cestu na nákup a s dětmi do školy používat auto Děkuji Hošek Petr

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Vážený pane Hošku,


město zde chystá vybudování přechodu v prostoru odstavného parkoviště. Proto nechalo doplnit do projektové dokumentace ŘSD (majitele komunikace I/37 a investora rekonstrukce) projekt nového přechodu. Dále objednalo a zaplatilo firmě provádějící rekonstrukci komunikace, položení obrubníku podél komunikace, aby se mohlo pokračovat s budováním chodníku k přechodu (vybudování chodníku k přechodu je požadavek orgánů vyjadřujících se k stavebnímu povolení). Nyní bude zpracováváno výběrové řízení na zhotovitele přechodu (tzn. chodníku, osvětlení, svislého a vodorovného značení), jehož cena je odhadována na cca 800 000,-kč. Zároveň se budeme snažit získat na tuto akci dotaci z SFDI.

Mgr. Dalibor Kolář | 8. 8. 2014

Dobrý den, mohl byste mi sdělit bližší údaje o Bítešské akademii? (kdy vznikla, kdo je jejím členem, jaký je cíl jejího působení, jak je financována její činnost apod.) Děkuji za odpověď S pozdravem Mgr. Dalibor Kolář

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den,


Bítešská akademie je soubor přednášek/besed se zajímavými lidmi z oblasti církve, kultury, ekonomie, .... . Jde o soukromou iniciativu, která je městem vítána, ale není jím přímo podporována.S pozdravem

Radek Drápela | 8. 8. 2014

Vážený pane starosto, obracím se na Vás ve věci dopravní situace při rekonstrukci silnice Za Loukama. Prostudoval jsem si plán, který je zveřejněn na webových stránkách města a zajímalo by mě, kdo povolil současné nesmyslné rozmístění světelné signalizace při vjezdu ze směru Lánice. V projektu to rozhodně není (semafory jsou logicky až v křižovatce) a tato situace se dá přirovnat jedině slovem katastrofa. Auta přijíždějící od Jihlavy a také od místa mého bydliště Pod Spravedlností nemají žádné omezení, a tak v klidu mohou blokovat jednosměrný provoz, když v protisměru mají zelenou. A to se také děje. Zajímalo by mne kdo to kontroluje a kdo to mohl vůbec povolit. Takový nesmysl ! Zajímá mne kdo je za toto zodpovědný a zda ta osoba byla na tomto místě současnou situaci také někdy zkontrolovat. Děkuji za odpověď Radek Drápela, občan Velké Bíteše

Ladislav Rada, Ing., majetkový odbor

Vážený pane Drápelo,

děkujeme Vám za Váš podnět, jehož předmětem je dopravní situace při opravách silnice I/37 v ulici Za Loukama ve Velké Bíteši. Váš podnět jsme zaslali firmě DOKA, s.r.o., Ivančice. Tato firma předmětné přechodné dopravní značení navrhla, zajistila jeho stanovení příslušnými správními orgány a následně je i fyzicky osadila. Na základě Vašeho podnětu provedli pracovníci firmy DOKA kontrolu na místě samém. Dle jejich sdělení bylo zjištěno, že někdo s mobilním semaforem manipuloval a posunul ho oproti schválené projektové dokumentaci. Současně nás zástupci firmy DOKA informovali, že provedli v tomto směru nápravu a v ulici Pod Spravedlností doplnili značky.
Předpokládá se, že přechodné dopravní značení bude demontováno nejpozději 25.08 2014 .


S pozdravem


Ing. Ladislav Rada

Lenka Herdová | 5. 8. 2014

Prosím o vysvětlení , co znamenají dopravní značky K+R na náměstí. Děkuji

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den paní Herdová,


nejste první koho toto označení zaujalo, sám jsem do nedávné doby o tomto typu značky neměl tušení.


Jde o zkratku KISS AND RIDE (polib a jeď) označuje parkoviště s omezenou dobou stání jen pro nástup a výstup z automobilu. Možná znáte používanější značku P+R (PARK AND RIDE), která je naopak používaná pro odstavná parkoviště. Její osazení vychází z podmínek poskytnutí dotace, které vyžadují vybudování tohoto typu parkovacích míst u přestupních terminálů. Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/K%2BR. Věřím, že si na ní v Bíteši brzy zvykneme a budeme používat tato parkoviště pro krátkodobá zastavení a třeba i doslovně dle označení. :-)


Přeji pěkný den

Martina Volavková | 12. 5. 2014

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za "krásné" přání městským rozhlasem ke Dni matek. V neděli 11. 5. 2014 asi v 11.15 začal chrčet městský rozhlas zřejmě umístěný na budově Středního odborného učiliště a toto trvalo cca do 13 hod. Myslela jsem, že už bude klid, ale asi kolem 16 hod. to začalo znovu. Prosím o nápravu, děkuji.

Milan Vlček, Ing., starosta

Milá Martino,


myslím, že v tomto případě je nutné oddělit dvě věci. Náš záměr cestou vysílání veřejného rozhlasu popřát maminkám a babičkám k jejich svátku a dále pak momentální stav reproduktoru veřejného rozhlasu, který je umístěn na budově SOŠ Jana Tiraye na Tyršově ulici. Vzhledem k tomu, že se z technických důvodů nezdařilo vlastní vysílání, plánované na 10.30 hodin, bylo úspěšně opákováno až odpoledne po 15. hodině. Bohužel v obou případech bylo vlastní vysílání iniciátorem technické závady - hučení uvedeného reproduktoru. Vzhledem k tomu, že při prvním neúspěšném pokusu bylo nutno pro odstranění závady na půdě SOŠ přivolat správce objektu, trvalo odstranění poruchy v neděli před polednem déle, než jsme si sami představovali. Při odpoledním vysílání jsme však tuto závadu operativně řešili. Za vzniklý stav se Tobě i ostatním obyvatelům přilehlé lokality omlouvám. Společně s jednatelem Technických služeb byla celá záležitost řešena prakticky již od předmětné neděle. I přes snahu a pravidelné řešení údržby a kontroly stanic veřejného rozhlasu bohužel nemůžeme případné ojedinělé technické problémy tohoto typu u stávajícího systému veřejného rozhlasu jednoznačně vyloučit.


Ing. Milan Vlček


starosta města


Blanka Hedbávná | 3. 2. 2014

Dobrý den. Ráda bych znala odpověď na otázku, z jakého důvodu nejsou nikdy při kalamitním stavu- náledí, metr sněhu apod. ošetřeny chodníky patřící městu. Od včera, ne-li od pátku se mluví ve sdělovacích prostředcích o náledí, o úrazech. Včerejší den nejezdily žádné sypače(alespoň co se týče bytovek U Stadionu). Dnes jsem první sypač potkala v osm hodin ráno. Chodníky plné ledovky, nikdo z Technických služeb nebyl vidět, že by se snažil, aby se lidé dostali do práce bez úrazu.Viditelně se nikdo z města nezajímá o stav svého majetku a odpovědnost za něj.

Ing. Gaizura Pavel

Vážená paní Hedbávná. K vaší stížnosti, nebo možná podnětu Vám sděluji následující. Jak jste ve vašem e-mailu správně uvedla " kalamitní stav" ,který nastal v neděli ráno cca okolo 7 hodiny byl řešen co možná v nejbližší možné době, protože i zaměstnanci TS se musí nějak do práce dostat a v tomto případě při kalamitním stavu je to dvojnásob těžké a pro někoho téměř nemožné. Do terénu byl vyslán sypač v cca 8: 41 min a na ulici u Stadionu se dostal v cca 9: 20 min. Mimo mechanizaci zajišťovalo ruční posyp chodníků dalších pět zaměstnanců. Posyp komunikací byl ukončen 2.2.2014 v 15:26 min. Uváděné hodiny a minuty jsou ze sledovacího zařízení, které má každé vozidlo TS. Ze záznamů je jasně patrné, že posypové zařízení bylo v provozu i na ulici U Stadionu v dobu ,kterou uvádím.


Následná údržba byla prováděna v pondělí a to od 5:58 min. Sypač se na ulici U stadionu dostal v cca 7:55 min. Mimo mechanizaci zajišťovalo posyp chodníků dalších 8 zaměstnanců. Posyp byl po oba dva dny prováděn inertním materiálem a posypovou solí. Posyp chodníků a komunikací byl dokončen v cca 10:40 min a to včetně všech přilehlých obcí ,spadajících pod správu Velké Bíteše. Z tohoto pohledu se mi zdá zásah, který byl proveden v rámci celého města dostatečně rychlý a účinný.


Mimo výše uvedené údaje, byla prováděna údržba chodníků a komunikací i v předchozích dnech, kdy byly chodníky sypány převážně inertním materiálem , který zároveň sloužil jako prevence pro tyto případy, o čemž se může každý přesvědčit při pohledu na chodník nebo komunikaci.Zapoměl jsem ještě říct, že údržba chodníků a komunikací se řídí plánem údržby, který stanovuje pořadí a čas, v jakém mají být komunikace ošetřeny.


Určitě máte ale pravdu , že všechno není a nebylo perfektní a stoprocentní, ale nikdo z nás určitě nemá zájem na tom, aby se někomu něco stalo, nebo byl poškozen něčí majetek .


Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo připomínku pokuste se využívat naše stránky, na kterých jsou uvedeny veškeré kontakty a užitečné odkazy.


Doufám, že má odpověď byla dostačující a že vzniklou situaci chápete.


S pozdravem


Ing. Gaizura Pavel

Ondřej Machola | 29. 11. 2013

Dobrý den, cituji z diskuzního fóra: Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru Vážená paní Doubková, vyhodnocení hospodaření restaurace Naše bítešská je v kompetenci ICKK. Dle informace ředitele ICKK byly k 15.4.2013 zpracovány a předány uvedené materiály k projednání Radě města a následnému informování veřejnosti. Vlasta Nováčková vedoucí finančního odboru " Ptám se Vás, pane Jelínku: Kdy byla informována veřejnost o hospodaření hospody, kterou tak hezky opravil radní Navrátil? Ve kterém čísle Zpravodaje? S pozdravem Ondřej Machola

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Vážený pane Macholo,


potvrzuji správnost odpovědi paní Nováčkové. Materiály, týkající se restaurace ICaKK, jsem v uvedeném termínu předal vedení města. Další postup a případná práce s uvedeným materiálem je záležitostí vedení města.


Pro Vaši informovanost ještě uvádím, že po vyhodnocení ekonomiky ročního znovuobnoveného plnohodnotného provozu restaurace v kulturním domě, byla tato restaurace po výběrovém řízení pronajata. V současnosti je zdrojem příjmů ICaKK. Hospodaření ICaKK je, tak jak i v minulosti, součástí transparentní veřejné účetní uzávěrky města.


Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Dalibor Kolář | 29. 8. 2013

Dobrý den pane Kučero, nákup nemovitostí od členů kandidátek vašich koaličních partnerů by sám osobě nic neznamenal, ovšem nákup nemovitého majetku od manželů Březinových byl prosazen na zastupitelstvu BEZ ZNALECKÉHO POSUDKU (nikde o něm není ani zmínka, takže předpokládám že ani neexistuje). Dokresluje to jasně situaci, kdy město koupilo nemovitosti minimálně o 1000 000 Kč dráž, než muselo. Prosím o vysvětlení, jak byla určena cena nemovitosti. Pan starosta nákup obhajoval na DF v odpovědi panu Lumíru Krestovi cituji: "...V daném případě zastupitelstvo města většinově rozhodlo o akceptování nabídky majitelů dotčené nemovitosti na její směnu za pozemek města a finanční doplatek. Ing. Milan Vlček starosta města." Konstatuji, že jednání toho kdo navrhl tento nevýhodný nákup, bez poskytnutí zásadních informací zastupitelům, mohlo mít za následek nevýhodný nákup pozemku pro město. Otázka zní proč město koupilo pozemek tak draze? Děkuji za věrohodné vysvětlení. S přáním hezkého dne Kolář ml.

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Vážený pane Koláři,


otázka výkupu domu Březinových byla řešena již v letech cca 2004-2010 předchozím vedením města, ale bohužel v uvedené době nedošlo k dohodě. Nejde tedy o náhlý a nepotřebný nákup pozemku do majetku města.


K samotné ceně. Je třeba říct, že nemovitost Březinových vykupujeme z důvodu potřebného řešení křižovatky pod náměstím. Tato křižovatka je i po provedení různých úprav stále velmi problematická. Pro vyhovující řešení je potřeba vykoupit část okolních nemovitostí. Pokud budeme hledat nemovitost např. pro vybudování sociálních bytů máme teoreticky možnost oslovit majitelé řady nemovitostí ve městě a jakoukoliv z těchto nemovitostí koupit, pokud bude cena a stav nemovitosti vyhovovat naším představám. V případě řešení uvedené křižovatky nemůžeme logicky koupit jinou nemovitost. Odkup je možný jen při respektování ceny požadované majitelem a tato cena se může lišit od ceny stanovené soudním znalcem. Na zastupitelích je, aby posoudili zda náklady na výkup jsou akceptovatelné pro celkové řešení křižovatky.

Dalibor Kolář | 24. 8. 2013

Dobrý den pane starosto, veřejnou zakázku "Oprava cesty K Mlýnům" vyhrála firma COLAS CZ, a.s.. Vyhrála s cenovou nabídkou 845.394,00 Kč včetně DPH ( 21%), ovšem rozhodnutím rady města Velká Bíteš bylo plnění prací rozšířeno o dalších 460 m2 bez toho, aniž by proběhlo nové výběrové řízení. Žádám zveřejnění informací o celkové ceně díla, na které bylo vyhlášeno výběrové řízení, a to PO DOPLNĚNÍ/ ROZŠÍŘENÍ smlouvy o dodatek č. 1. Děkuji Kolář ml.

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Koláři,


na akci „Oprava cesty K Mlýnům, Velká Bíteš“ bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Jako zhotovitel stavby byl vybrán uchazeč, který podal nejnižší cenovou nabídku, COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, s celkovou nabídkovou cenou 845.394,00 Kč včetně DPH.


Vzhledem k záměru města Velká Bíteš zpřístupnit lokalitu Letné místním občanům a turistům, se v průběhu realizace opravy ukázalo jako účelné rozšířit rozsah realizovaných prací o úsek cesty K Mlýnům v rozsahu od křížku na rozcestí k mostku přes vodní tok Bítýška. Od tohoto místa je v budoucnosti plánováno vybudování zpevněné turistické stezky údolím potoka Bítýška. Jedná se o navýšení rozsahu prací o opravu 460m2 komunikace a o cenové navýšení o 99.074,80 Kč včetně DPH. Celková hodnota veřejné zakázky je po navýšení rozsahu prací ve výši 944.469,00 Kč včetně DPH.


Hodnota veřejné zakázky po navýšení nepřesahuje zákonem stanovený limit 3.000.000,00 Kč a dle §12 se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou není zadavatel povinen dle §18 čl.5 zadávat podle zákona o veřejných zakázkách. Tato veřejná zakázka byla zadána v souladu s pravidly města Velká Bíteš a v souladu s §6 zákona. Závěrem lze konstatovat, že i v případě zadání veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách, lze veřejnou zakázku navýšit o dodatečné práce ve výši max. 20% vysoutěžené hodnoty. V případě opravy cesty K Mlýnům se jedná o navýšení o 12%.Ing. Milan Vlček


starosta města

Dalibor Kolář | 22. 7. 2013

Dobrý den pane Kučero, prosím Vás o zveřejnění výsledku auditu příspěvkové organizace města ICKK. Myslím tím audit vyhotoven po ztrátě vzniklé provozem/ krachem " Naší bítešské". Nebo se ze ztrátou počítalo předem? Děkuji za odpověď Kolář ml.

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den pane Koláři,


u příspěvkových organizací města, včetně ICKK, nejsou audity prováděny. Pravidelně probíhají každoroční veřejnosprávní kontroly, jejichž výsledky jsou k dispozici na finančním odboru. Výsledky hospodaření neziskových organizací města jsou zahrnuty v závěrečném účtu města projednávaném a schváleném v zastupitelstvu města. Materiály k projednávání závěrečného účtu byly dle zákona zveřejněny na úřední desce a webových stránkách města.Tomáš Kučera

Petra Nová | 10. 7. 2013

Dobrý den, v příštím týdnu do Velké Bíteše opět zavítá kinematograf Bratří Čadíků a trochu se rozcházejí informace o tom, kde bude promítaní uskutečněno. Ve Zpravodaji je uvedeno, že u kulturního domu, naopak v Exitu je napsáno, že na náměstí! Vypadá to, že každý si prosazuje tu svou variantu...pan Rauš náměstí a město naopak protlačuje "kšeft" restauraci Naše Bítešská... Děkuji za odpověď.

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Vážená paní Nová,

na přelomu března a dubna letošního roku po konzultaci s vedením města a za přítomnosti PaeDr. J. Čadíka bylo ujednáno, že se projekce kinematografu uskuteční před kulturním domem, a to z důvodu předpokladaných prací spojených s rekonstrukcí Masarykova náměstí. O změně místa projekce v dostatečném předstihu informoval internetový portál Bitessko.com. Informace v měsíčníku Exit162 jsou v tomto bodě nepřesné a Klub kultury nezodpovídá za informační zdroje tohoto periodika a nenese za tyto informace žádnou zodpovědnost.S pozdravemTomáš Jelínek
ředitel ICaKK


Lenka Žaloudková | 9. 7. 2013

Dobrý den pane Kučero, měla bych dotaz na nově umístěnou pozlacenou sochu umístěnou na skále u nového mostu pod Letnou. Jedná se o iniciativu měst, farnosti nebo je to jen někoho osobní iniciativa? Pokud byste měl nějaké informace, děkuji za odpověď. Lenka Žaloudková

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den paní Žaloudková,


socha byla vytvořena z iniciativy pana Lubomíra Laciny, který spolupracuje na obnově lesoparku Letná s hajným panem Jiřím Nohelem.


Jedno upozornění pro všechny sběratele kovů. Socha není z kovu a není na ní zlato, je materiálově zcela bezcenná, její hodnota je především v času a práci, který ji věnoval její tvůrce.


František Urbánek | 9. 6. 2013

Dobrý den, zajímalo by mne podle čeho byla stanovena cena parkovací karty pro rezidenta 1800,- Kč ročně? Vždyť i Praha 1 má cenu tohoto samého parkování nižší : viz. výpis z jejich stránek první vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu na území MČ Praha 1 roční 700,- Kč pololetní 350,- Kč Děkuji za odpověď.

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Urbánku,


od 1.6.2013 bylo byla provedena zásadní změna při parkování ve Velké Bíteši. Parkování je bezplatné, pouze při parkování v centru města od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin je doba parkování omezena na 2 hodiny. Řidič je v tomto případě povinen začátek parkování označnít na parkovacích hodinách (parkovacím kotouči), které umístí na viditelné místo v auromobilu.


V přápadě dlouhodobějšího parkování je možné využít denní parkovací karty (50 Kč) nebo roční parkovací karty. Roční karty jsou zpoplatněny ve výši 180, 1800 a 3600 Kč, a to v závislosti na osobě držitele karty.


Výše ročních poplatků pro rezidenty (1 karta na osobu a nejvýše 2 karty na bytovou jednotku ve výši 180 Kč, další pak za 1800 Kč) byly odsouhlaseny radou města a byly stanovena jako odpovídající cenová relace za parkování v městě naší velikosti a záměru regulace parkování v době od 7 do 17 hodin ve městě. Podrobnosti najdete ve vlastním nařízení města Velká Bíteš č. 2/2013, zveřejněném mimo jiné na webu města.


Ve svém dotazu chybně poukazujete na příklad Prahy 1. Pro dokreslení cen parkovného v této části Prahy uvádím v příloze výtah části z ceníku parkovného pro Vámi uváděnou Prahu 1.Ing. Milan Vlček


starosta městaPříloha:


Městská část Praha 1 Ceník platný od 3.9.2007


Základní cena:


roční - 36 000,- Kč


pololetní - 20 000,- Kč


čtvrtletní - 10 000,- Kč


měsíční - 3 500,- Kč


týdenní - 900,- Kč


Snížená cena pro:


A: první vozidlo fyzické nebo právnické osoby provozované za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu na území MČ Praha 1


za první vozidlo roční 12 000,- Kč


za první vozidlo pololetní 6 000,- Kč


(každé další vozidlo podle základních cen)


B: první vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu na území
MČ Praha 1


roční 700,- Kč


pololetní 350,- Kč


C: druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu na území
MČ Praha 1


roční 7 000,- Kč


pololetní 3 500,- Kč


D: každé další vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu na území
MČ Praha 1


roční 14 000,- Kč


pololetní 7 000,- Kč


E: první vozidlo fyzické osoby starší 65 let, která má místo trvalého na území
MČ Praha 1


roční 350,- Kč


pololetní 175,- Kč


F: první a každé další vozidlo provozované právnickou osobou, která má ve své hlavní činnosti uvedenu veřejně prospěšnou činnost na území MČ Praha 1 a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti a splňuje podmínky usnesení Rady HMP č. 0519 ze dne 22.4.20031:


čtvrtletní 250,- Kč
Michal Baláž | 17. 4. 2013

Dobrý den, pane starosto, chtěl bych Vás požádat o poskytnutí termínu budoucích zasedání zastupitelstva. S pozdravem, Michal Baláž

Milan Vlček, Ing., starosta

Dobrý den,


termíny jednání zastupitelstva jsou zveřejněny na webových stránkách města viz. odkaz: http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/samosprava/zastupitelstvo


Ing. Milan Vlček


starosta města

Jana Doubková st. | 14. 4. 2013

prosím o sdělení zda-li je vypracováno celkové vyhodnocení hospodaření restaurace naše bítešská za lonský rok .popř.kde je možné jej shlédnout.moc děkuji

Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru

Vážená paní Doubková,

vyhodnocení hospodaření restaurace Naše bítešská je v kompetenci ICKK. Dle informace ředitele ICKK byly k 15.4.2013 zpracovány a předány uvedené materiály k projednání Radě města a následnému informování veřejnosti.Vlasta Nováčková


vedoucí finančního odboru

Lumír Kresta | 13. 4. 2013

Dobrý den, inspirován závěrem Vašeho článku Slovo z radnice v dubnovém Zpravodaji a dále oficielně uveřejněnými informacemi zastupitelů města se přiznávám,že mi jaksi "zdravý selský rozum" nestačí na pochopení finančních transakcí doporučovaných RM(usnesení 27/6/13)a to hlavně co se týče cen stanovených dohodou. Jsou totiž značně se odchylující od běžných místních cenových relací pří výkupu nemovitostí což de facto iniciuje veřejnost event. jejich zástupce k podání oznámení na netransparentní hospodaření s veřejnými prostředky.Věřím,že Vaše vysvětlení přispěje k mému (a nejen k mému) pochopení konání současného vedení města. Děkuji.

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Kresto,
Vámi citované usnesení Rady města 27/6/13/RM (viz níže) se týká odkupu nemovitosti v křižovatce ulic Na Valech a Růžová. Přestavba a vyřešení této dlouhodobě dopravně závadné křižovatky je možné jen v případě, že stávající rodinný dům, ležící těsně při křižovatce, bude odkoupen od současných majitelů a následně zbourán. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální řešení v dané lokalitě, nebylo možno v tomto případě použít pravidlo odkupu uvedené nemovitosti za ceny běžných stavebních pozemků. V daném případě zastupitelstvo města většinově rozhodlo o akceptování nabídky majitelů dotčené nemovitosti na její směnu za pozemek města a finanční doplatek.

Ing. Milan Vlček
starosta města

27/6/13/RM –
doporučuje ZM rozhodnout převést směnou část pozemku parc.č. 1339/12 – orná půda o výměře 835 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za rodinný dům č.p. 137 na pozemku parc.č. 1351 a pozemek parc.č. 1351 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 937 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve spoluvlastnictví, přičemž město Velká Bíteš uhradí rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí dle návrhu. Náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku parc.č. 1339/12 a vkladem do KN uhradí smluvní strany rovným dílem. Dále doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti, jejímž předmětem je úplatné nabytí pozemku parc.č. 1352/1 – zahrada o výměře 1241 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš od spoluvlastníků, v předloženém znění.

Dalibor Kolář | 7. 4. 2013

Dobrý den, zápis ze zastupitelstva nesouhlasí se skutečností. Berte to jako stížnost na vadný zápis ze zastupitelstva. Děkuji Dalibor Kolář

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Koláři,

zápis ze zasedání zastupitelstva není doslovným přepisem jednání. Detailně je průběh jednání zastupitelstva zaznamenán ve videozáznamu, který je zveřejňován na webových stránkách města.


Ing. Milan Vlček


starosta města

Pavel Doubek | 19. 3. 2013

pane Jelínku, možná by stačilo, kdybyste mi odpověděl na položenou otázku, jestli je možné nahlédnout do záznamu o objednávkách. Stačí napsat ano - ne a já Vás budu kontaktovat, Chci, aby veřejnost věděla, jestli je vše transparentní, nebo třeba chcete něco schovávat. A mimo jiné jste mi neodpověděl na jiné dotazy, které jsem uvedl zde na diskuzním fóru a které pochopitelně nebyly zveřejněny. Mám mnoho dalších otázek, zajímá mne chod KK. Pošlu Vám je mailem a věřím, že dostanu odpověď. Pavel Doubek

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Vážený pane Doubku,

na veškeré Vaše dotazy uvedené v diskusním fóru jsem k dnešnímu datu ODPOVĚDĚL A BYLY ZVEŘEJNĚNY. Ujišťuji Vás, že ICKK pracuje naprosto transparentně. Z naší vzájemné korespodence je široké veřejnosti zřejmý smysl a záměr Vašich otázek. V poslední odpovědi ze dne 15.3.2013 jsem Vám sdělil, jak máte postupovat v případě Vašeho dalšího zájmu o ICKK.


S pozdravemTomáš Jelínek
ředitel ICKK


Pavel Doubek | 15. 3. 2013

Pane Jelínek, děkuji za Vaši odpověď. Jsem rád, že od začátku roku nebyl vyvěšen ani jeden nelegální plakát, přesto bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné nahlédnout do záznamů o objednávkách. děkuji Pavel Doubek

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Vážený pane Doubku,

objednávky jsou nedílnou přílohou vystavených faktur za daný výlep plakátů, které jsou evidovány v knize faktur. Při osobním předání inzertního materiálu (plakátů) je vystaven příjmový pokladní doklad za přijatou platbu, který vystavuje pracovník Turistického informačního centra nebo nebo zaměstnanec Klubu kultury, tyto doklady jsou v evidenci Pokladní knihy.Veškeré účetní doklady jsou řádně zaevidovány a uloženy v kanceláři ICKK nebo archivu ICKK, dle platného spisového a skartačního řádu.

Abychom se vzájemně vyhnuli nekonečnému počtu jednotlivých dotazů z Vaší strany a dali prostor zaměstnancům ICKK zejména pro jejich hlavní pracovní náplň, žádám Vás, v případě Vašeho přetrvávajícího zájmu, o písemnou žádost s uvedením Vašich požadavků. Po posouzení oprávněnosti Vaší žádosti Vám bude v příslušných termínech odpovězeno.


S pozdravemTomáš Jelínek
ředitel ICKK


Pavel Doubek | 13. 3. 2013

Pane Jelínek, děkuji za odpověď. Mám ještě dvě doplňující otázky. První otázka: V podmínkách výlepu plakátů je uvedeno: "Pořadatelé, firmy nebo osoby zajišťující inzerci (výlep), které umístili nevyžádanou inzerci na shora uvedené výlepové plochy, jsou povinny zaplatit pokutu ve výši 5.000,-Kč." Chci se zeptat v kolika případech k tomuto kroku bylo přikročeno? A jestli k tomu přikročeno nebylo, nebo bylo přikročeno jen v některých případech, tak se ptám Proč? Druhá otázka: V podmínkách výlepu plakátů není nijak omezen typ inzerce. Jsou tedy vždy vyvěšeny jakékoliv plakáty, inzerce, či prohlášení bez ohledu na jejich obsah? (samozřejmě s respektováním platných zákonů). děkuji Pavel Doubek

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Dobrý den pane Doubku,

k otázce první. Takový případ zatím nenastal. Po montáži informativních tabulek o finanční sankci za nepovolenou inzerci nebyl evidován žádný případ takové inzerce. Před montáží zmíněných tabulek byla nepovolená (nezaplacená) inzerce odstraněna.

K otázce druhé. ICKK v současné době, na základě vyhodnocení ročního provozu výlepových ploch, připravuje plánovanou aktualizaci Podmínek výlepu plakátů.Tomáš Jelínek
ředitel ICKK


Pavel Doubek | 11. 3. 2013

Dobrý den pane Jelínek, můžete mi prosím sdělit, kde najdu podmínky výlepu plakátů ve Velké Bíteši? Marně jsem to hledal na www.bitessko.com. Můžete mi sdělit jaké jsou výnosy z pronájmu výlepových ploch za poslední cca 4 měsíce? Můžete mi sdělit kdo je zodpovědný za kontrolu výlepových ploch a výběr poplatků. děkuji Pavel Doubek

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Dobrý den,

podmínky výlepu plakátů naleznete na: http://www.bitessko.com/ickkvb

Výnosy (příjmy) za výlep plakátů v období listopad 2012 - únor 2013 činil 4.340,29 Kč (bez DPH). Od těchto výnosů (příjmů) je nutné odečíst s tímto přímo spojené náklady jako jsou: provozní materiál (spojovací materiál - sponky atd.), cestovné (rozvoz plakátů) a náklady na údržbu a čištění výlepových ploch (minimálně jednou za půl roku, kterou zajišťují Technické služby Velká Bíteš s.r.o.).

Kontrola výlepových ploch probíhá pravidelně minimálně jednou týdně, a to v dny výlepu plakátů stanovené v Podmínkách výlepu plakátů.

Kontrolovány jsou pouze výlepové plochy, které jsou jmenovitě uvedeny v Podmínkách výlepu plakátů a kterou provádí zaměstnanci ICKK.

Nevyžádaná inzerce (plakáty) je odstraněna opět viz. Podmínky výlepu plakátů.

Poplatky jsou vyúčtovány dle sazebníku uvedeném v Podmínkách výlepu plakátů a zodpovídá za ně pověřený zaměstnanec ICKK.Tomáš Jelínek
ředitel ICKK


Pavel Doubek | 11. 3. 2013

Dobrý den, mohla by, prosím, být zveřejněna informace kolik byly skutečné náklady na rekonstrukci restaurace v KD a jaký je závěrečný zisk, případně ztráta z provozu restaurace? V případě zisku, na co byl zisk použit, v případě ztráty, byl proveden finanční audit k zjištění příčiny, čím byla ztráta způsobena a kdo nese přímou zodpovědnost? děkuji Pavel Doubek

Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru

Vážený pane Doubku,

s ohledem na ukončení činnosti městské restaurace k 28.2.2013 a předávání provozu soukromému nájemci zpracovává IC a KK komletní bilanci provozu této restaurace. S touto bilancí bude veřejnost seznámena po jejím vyhotovení. Současně bude veřejnost seznámena s náklady na rekonstrukci kulturního domu včetně restaurace.

S pozdravem
Vlasta Nováčková

Pavel Doubek | 11. 3. 2013

Dobrý den pane Jelínek. Rád bych se zeptal jak je plněn plán rozvoje města v oblasti kultury. Zejména by mě zajímalo jak se konkrétně projevuje: -Iniciace a podpora volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených na děti a mládež -Rozšiřování aktivit a akcí pro rodiče s dětmi -Rozšiřování volnočasové nabídky pro specifické cílové skupiny ( např. senioři, matky na mateřské dovolené, zdravotně postižení, obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením ) -Rozvoj kultury, zachování a obnova kulturního dědictví a kulturních ttradic -Vytváření tématických okruhů ( historických a přírodních ) formou naučných stezek ( promenád ) děkuji Pavel Doubek

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Važený pane Doubku,

jsem rád, že jste neopomenul ani jedno z témat, které je součástí Strategického plánu města, dokumentu, který vznikl za minulého vedení radnice. Tento dokument popisuje okruhy podpory a rozvoje aktivit a činností, které se v našem městě v době minulé konaly a rovněž v současnosti uskutečňují. Strategický plán, jeho případná aktualizace a následné naplňování leží zejména na bedrech vedení města. Naše organizace ICKK je v této záležitosti partnerem města a uskutečňuje případné jednotlivé konkrétní kroky této stategie.

Vzhledem k přílišné obecnosti Vašeho dotazu a rozsáhlosti případné odpovědi, která by Vás nemusela uspokojit a vzhledem k tomu, že Váš zájem o činnost ICKK je značně nadstandartní, navrhuji Vám, abychom se setkali a společně projednali Vaši aktivní spoluúčast na kulturním životě města. Mohli bychom tak společně současnému vedení města pomoci při realizaci výše uvedeného Strategického plánu.S pozdravemTomáš Jelínek

ředitel ICKK


Pavel Doubek | 11. 3. 2013

Dobrý den pane Jelínek, můžete sdělit zda máte v plánu zorganizovat koncert nějaké známé folkové / country skupiny, či zpěváka? Jestli ano, tak kdo a kdy to bude a jestli ne, tak proč? děkuji Pavel Doubek

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Dobrý den pane Doubku,

rádi bychom vystoupení nějaké skupiny nebo interpreta tohoto hudebního žánru zařadili do hodového víkendu (6. - 8. září 2013), tak jako v roce 2012 (skupina "Brněnské kredenc" http://www.vbites.cz/cs/kalendar-akci/view/630/date/2012-09-07). Jak určitě víte, tak výběr skupiny (interpreta) je ro ICKK podmíněn adekvátní cenovou nabídkou interpreta nebo zastupující agentury a s tím související forma účtování (honorář nebo honorář + provize z tržeb atd.). Dle dostupných informací má být nejbližší termín vystoupení country skupiny ve Velké Bíteši (skupina "Starý fóry") 30. dubna 2013 na fotbalovém stadioně při společenské akci "Čarodějnice 2013". Tuto akci pořádá FC Spartak Velká Bíteš.Tomáš Jelínek
ředitel ICKK


Pavel Doubek | 11. 3. 2013

Dobrý den mohla by být zveřejněna informace jaké jsou výnosy z pronájmů výlepových ploch za poslední cca 4 měsíce? Děkuji Pavel Doubek

Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru

Vážený pane Doubku,


na Váš výše uvedený dotaz sděluji následující: rada města na jednání konaném dne 7.12.2011 schválila bezplatné užívání městských výlepových ploch Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.


Podmínky výlepu plakátů ve Velké Bíteši jsou zveřejněny na stránkách Klubu kultury www.bitessko.com.


V případě dalších informací se obraťte na pana Tomáše Jelínka, ředitele příspěvkové organizace.


S pozdravem


Vlasta NováčkováMUDr.Bc.Kateřina Kolářová | 8. 3. 2013

Dobrý den, žádám o informaci, kde naleznu dokument "Kodex dobrého radničního periodika Velké Bíteše", který měl být dle sdělení radního Mgr.A.Koubka na posledním zasedání zastupitelstva konaného dne 18.2.2013 k dispozici na stránkách města od 1.března 2013. Zároveň mne překvapuje, že tato informace není v zápise ze zmiňovaného zasedání a to v rozporu s videozáznamem, což je i další moje připomínka, příp.dotaz. Děkuji za odpověď. MUDr.Bc.Kateřina Kolářová

Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

Dobrý den,

"Kodex dobrého radničního periodika" (jedná se o část dokumentu "Doporučení pro vydávání periodik samosprávami") a "Statut Zpravodaje Města Velké Bíteše" (závazný dokument schválený Radou města 17.10.2011) není umístěn na stránkách města, ale na stránkách ICKK (bitessko.com) pod buttonem Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš.

Vzhledem k tomu, že vydavatelem Zpravodaje je ICKK a dále, že stránky Města Velké Bíteš a ICKK jsou vzájemně provázány považuji za nadbytečné, aby tyto dokumenty byly umistěny i na stránkách města.

Pan Mgr. A. Koubek na zasedání Zastupitestva města 18.2.2013 uvedl, že aktualizovaný "Statut Zpravodaje Města Velké Bíteše" (na jehož koncepci se podílel) bude předmětem jednání a schválování v Radě města.

V případě dalších dotazů, týkajících se shora uvedených dokumentů, kontaktujte pana Mgr. A. Koubka.

Co se týče zápisu ze zmiňovaného zasedání, tak Vás musím informovat o tom, že toto nespadá do mé kompetence, ani do resortu ICKK.
Tomáš Jelínek

ředitel ICKK


Miroslav Doubek | 3. 3. 2013

Vážený pane starosto, žádám Vás o zodpovězení následujících otázek: 1.) V běžné praxi se obálky týkající se výběrových řízení otvírají vždy na Zastupitelstvu města. Tentokrát byly otevřeny na Radě města - můžete mi prosím sdělit, z jakého důvodu bylo takto netradičně postupováno? 2.) Můžete prosím zveřejnit jaká byla vítezná nabídka u výběrového řízení na nového majitele restaurace Naše bítešská? 3.) V posledních dnech jsem se zabýval historií provozu Naší bítešské - nikde jsem však nenašel, že by bylo vypsáno výběrového řízení na pozici provozního. Můžete mi prosím zaslat např. nějaký odkaz, kde bylo řízení vyvěšeno? 4.) Nepřijde Vám přinejmenším podivné, že je hospoda téměř rok ve výrazné ztrátě a vyhraje ji provozní restaurace, který tvrdí, že nešlo ztrátě žádným způsobem předejít? Prosím o zodpovězení dotazů veřejnou cestou. Děkuji a jsem s pozdravem Miroslav Doubek

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Doubku,


ve svém tvrzení se bohužel mýlíte. Na jednání zastupitelstva se otevírají jen obálky s nabídkami na prodej nemovitostí. Pokud vím, nikdy se na zastupitelstvech neřešily pronájmy nemovitostí. Ty byly i v minulosti vždy v kompetenci rady města (viz například pronájem všech kotelen města firmě Vaňatka nebo třeba pronájem městských tenisových kurtů).


Patrně čerpáte informace z nedůvěryhodných zdrojů, obálky na pronájem městské restaurace „Naše bítešská“ byly stejně jako v případech běžných městských pronájmů i v tomto případě výběrového řízení, které vyhlásilo ICKK ve spolupráci s městem, otevřeny výběrovou komisí, která k tomuto účelu byla určena. Rada města následně odsouhlasila výsledky výběrového řízení a tudíž pronájem nejlepší nabídce.

Vyhodnocení výběrového řízení můžete najít na internetových stránkách bitessko.com v odkazu: http://www.bitessko.com/component/content/article/691-vyhodnoceni-vyberoveho-rizeni-restaurace-nase-bitesska


Myslím, že při troše snahy by jste si našel na internetových stránkách bitessko.com odpověď na svoji další otázku. Na ni již totiž bylo odpovězeno v první polovině loňského roku Mgr. Alešem Koubkem – viz http://www.vbites.cz/cs/diskusni-forum/1-o-meste/301-nase-bitesska


K Vašemu poslednímu dotazu bych rád odpověděl, že mi pokládáte otázku, kterou snad ani nemůžete myslet vážně. O tvrzení, které popisujete, mám zcela zásadní pochybnosti. To, že se do výběrového řízení přihlásil stávající zaměstnanec, není až tak nic neobvyklého. Fakt, že restaurace bude po zahájení provozu vyžadovat provozní dotace, byl naprosto jasný. Mám pocit, že jsme po roce jaksi zapomněli, v jakém stavu restaurace byla před svou rekonstrukcí a jak těžce získávala zpět svoji klientelu. Restaurace se za uplynulý rok dostala na úroveň, kdy nabízí své služby v prostředí, které jsme od tohoto zařízení v kulturním domě očekávali. Její předání do nájmu však bylo logickým krokem vedení města, které reagovalo na ekonomiku provozu restaurace. Tento krok však nepoškozuje v žádném případě celkový záměr. Vysoutěžené finanční podmínky pronájmu nám totiž umožní postupné umoření investice do technologie restaurace i provozní ztráty roku 2012.


Vzhledem k Vašim dotazům usuzuji, že Vás zajímají záležitosti, týkající se města a zejména pak ICKK. Z tohoto důvodu Vám nabízím před dalšími obdobnými unáhleným dotazy setkání, na kterém by jste měl možnost si ověřit skutečný stav věcí ve městě.


S pozdravemIng. Milan Vlček


starosta města

Libuše Michnová | 25. 2. 2013

Můžete mně prosím sdělit,kde najdu v Bíteši polikliniku_? Děkuji Michnová Jedu od Tišnova

Radka Klímová, JUDr., tajemnice

Vážená paní Michnová,


Poliklinika Velká Bíteš se nachází na ulici Tyršova č.p. 223. Pojedete ulicí Tišnovská rovně, kolem kostela vpravo a pak rovně ulicí Tyršova.


S pozdravem


Radka Klímová

Patrik Loup | 29. 1. 2013

dobrý den, chtěl bych se zeptat jsou-li , na prodej nějaké pozemky v průmyslové zóně Košíkov. děkuji za odpověď

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den,


město Velká Bíteš v průmyslové zóně Košíkov již pozemky nevlastní. Poslední pozemky zde město prodávalo v roce 2009.


Tomáš Kučera


místostarosta

Pavel Doubek | 27. 1. 2013

Dobrý den pane starosto, prosím o odpověď na otázku, zda se město Velká Bíteš podílelo finančně na prezidentské volební kampani (zejména tisk a distribuce letáčků a billboardů "Volím Karla") a pokud ano, jakou částkou? Dále Vás žádám o stanovisko, zda si myslíte, že je vhodné, aby vedení města (starosta, místostarosta a členové rady=zástupci všech občanů VB), využívalo své funkcde k tomu, aby se veřejně angažovalo ve volební kampani ve prospěch jednoho z kandidátů? Děkuji za zodpovězení obou dotazů. PD

Milan Vlček, Ing., starosta

Milý Pavle Doubku,


stanovisko, které jsem veřejně vyjádřil před 2. kolem prezidentských voleb bylo moje osobní stanovisko v uvedené záležitosti. Kandidáta Karla Schwarzenberga jsem totiž volil již v 1. kole a patřím tedy mezi skupinu voličů naší republiky, kteří ve své volbě měli jasno již před volbami a volili stejného kandidáta v 1. i ve 2. kole. Navíc jsem zatím stále přesvědčen o tom, že žijeme v době, kdy nebudeme diskriminování za zveřejnění osobních názorů a postojů, jak tomu mnohdy bylo za doby před rokem 1989.


Město Velká Bíteš se během prezidentské volební kampaně nepodílelo finančně na podpoře žádného z kandidátů na prezidenta.


Ing. Milan Vlček


starosta města

Ondřej Machola | 19. 12. 2012

Dobrý den pane místostarosto, zajímalo by mě, kolik stavebních firem splnilo zadání veřejné zakázky na rekonstrukci hospody v KD. Mohl byste prosím uvést, jaké firmy se přihlásily do výběrového řízení a jaké byly jejich cenové nabídky? Obdobné informace mi prosím sdělte o vybudování MŠ v Lánicích. Děkuji předem za veřejnou odpověď ve vámi stanovené lhůtě a přeji úspěšný nový rok :-) Ondřej Machola

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den pane Macholo,
vzhledem k nemoci odpovídám se zpožděním, za což se omlouvám.
Požadované údaje jsou zveřejňovány v archívu veřejných zakázek (viz.http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/verejne-zakazky/ukoncene-verejne-zakazky), kde v protokolu z otevírání obálek jsou uvedeny firmy oslovené a firmy které podaly nabídku (včetně ceny).
Také Vám přeji i v 13. roce nového tisíciletí optimismus, štěstí a zdraví.
Tomáš Kučera

dvořáková | 3. 11. 2012

Dobrý den pane starosto, ve zpravodaji jsem četla, jak jste spokojen s prací na ulici Vlkovská. Musím Vám tedy napsat, že obyvatelé na ulici ne, ale možná bydlíme na nějaké jiné, protože ta naše 3.11.2012 stále "průjezdná" není. Asi nevíte, že se vše dělá dvakrát obrubníky usadit-vydělat, kanál vykopat- a za 14 dní udělat o dva metry vedle atd..Je toho více. Můžete se podívat zde, to je pravda. http://www.cssd-velkabites.cz/ A nyní, když už je brzo tma, tak si zkoušíme, jak se žije nevidomým občanům. Kolem domů je tma,že není vidět na krok. S přáním pěkného dne Dvořáková

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážená paní Dvořáková,


omlouvám se za nepřesnou informaci, týkající se zprovoznění ulice Vlkovská, která byla uvedena v listopadovém Zpravodaji města. Moje omluva bude pochopitelně směřována také ostatním občanům města v následujícím prosincovém Zpravodaji. Důvodem byla informace z poloviny října (v době přípravy tisku Zpravodaje) o plánovaném dokončení realizovaného úseku dotčené komunikace k 30.10.2012. V tomto termínu skutečně byly dokončeny stavební práce. Bohužel jsem si dnes ověřil, že proces povolení předčasného užívání této komunikace pro vjezd vozidel bude dokončen až k 15.11.2012 a průjezd vozidel včetně osvětlení pěší trasy do sídliště tím pádem bude umožněn následně nejdříve k 16.11.2012.


Omlouvám se ještě jednou, že Vám nemohu podat příznivější zprávu.


Věřte mi, že tato stavba je stavbou, na které vedení města záleží a případné korekce projektu jsou pouze ke zvýšení kvality realizovaného díla.


Rozhodně se však ohrazuji proti zavádějícím odkazům na Vámi uváděných webových stránkách, které bez znalosti konkrétního problému na stavbě stavební činnost dodavatele stavby zaměňují za chybné kroky města.


S pozdravem


Ing. Milan Vlček


starosta města

Miloslav Forejt | 16. 10. 2012

Dobrý den, pane Ing. Kučero, chtěl bych se zeptat, zda se uvažuje o vybudování přechodu pro chodce, zpomalovacího semaforu nebo jiného řešení u nově otevřené Mateřské školy v Lánicích. Myslím si, že se jedná o velmi nepřehledné místo a vzhledem k zvýšenému pohybu dětí v tomto místě by bylo vhodné udělat preventivní kroky a zvýšit bezpečnost děti. Děkuji za odpověď Miloslav Forejt

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den pane Forejte,
omlouvám se za opožděnou odpověď. Souhlasím s Vámi, že nynější stav u MŠ v Lánicích je nevyhovující. Ještě před otevřením školky jsme oslovili projektanty s požadavkem na zpracování projektu přechodu pro chodce, ale následně jsme se dozvěděli o záměru ŘSD celou silnici I/37 rekonstruovat. Proto se výstavba nového přechodu zpozdí, protože v případě výraznějších výškových změn rekonstruované komunikace bychom museli předělávat i přechod. V okamžiku, kdy budeme mít k dispozici výkresovou dokumentaci rekonstrukce silnice I/37, budeme pokračovat v přípravě nového přechodu pro chodce.
Abychom ale nečekali s rukama v kapsách, tak zde město připravuje osazení zpomalovacího semaforu ve směru od Žďáru nad Sázavou a umístnění označení upozorňující na blízkost dětí. Tyto opatření je reálné zrealizovat ještě v tomto roku.


Přeji pěkný den


Tomáš Kučera

Dalibor Kolář | 16. 10. 2012

Dobrý den paní doktorko, chtěl bych se zeptat, kdy bude na webu zápis ze zastupitelstva, které se konalo 24. 9. 2012 v 17:00. Na webu měl být uveřejněn do 10.10. 2012 dle platného přijatého jednacího řádu zastupitelstva. Bohužel do dnešního dne, tedy 16. 10 .2012, na webu města Velká Bíteš tento zápis není. Děkuji předem za nápravu. Dalibor Kolář

Tomáš Zedník, informatik

Dobrý den pane Koláři,


omlouvám se za svou chybu a opomenutí zveřejnění zápisu ze zasedání zastupitelstva. Sjednal jsem nápravu a zápis již je zveřejněn.


Tomáš Zedník

Karel Ráček | 29. 9. 2012

Dobrý den, již jednou jsem se ptal a nebylo mi odpovězeno. Kdy bude dána do provozuschopného stavu spojovací polní cesta mezi ulicí Vlkovskou a Lánicemi, která se v této době využívá kuli rekonstrukci ulice Vlkovská? Jezdím po této "SILNICI" každý den a mohu Vám říci, že jsem velmi nespokojen s touto objízdnou trasou. Po polních cestách se jezdilo ve středověku a ne v 21. století. Děkuji za odpověd

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Ráčku,
omlouvám se za prodlení s odpovědí.
V rámci stavby rekonstrukce ulice Vlkovské jsme zvolili toto řešení doplňkové spojovací provizorní cesty mezi ulicí Vlkovská a Lánice, a to zejména po urgencích firem, které mají sídlo na ulici Vlkovské. Stav komunikace je průběžně sledován a opravován dodavatelem stavby - firmou M silnice. Odpovědnou osobou v této záležitosti, stejně tak jak i pro celou stavbu, je pracovník majetkového odboru Ing. Bednář. Jedná se o provizorní řešení, které bylo projednáno s majiteli přilehlých pozemků a doplňuje objízdnou trasu po stávajících komunikacích přes Osovou Bítýšku a Vlkov. Je trasou, která je upravena do nynější podoby pouze na dobu nezbytně nutnou, po dobu provádění stavebních prací na 1. etapě rekonstrukce vozovky (bude dokončena do 31.10.2012) a 2. etapě (předpoklad (04 - 08/2013). V období 11/2012 - 03/2013 bude zajištěna průjezdnost celé ulice Vlkovské bez omezení.
Chtěl bych Vás požádat o pochopení stávající situace. Řešení, které v budoucnu pro nás všechny vyloučí vznik obdobné situace, představuje městem připravovaný projekt propojky uvedených silnic v trase velkého obchvatu.


S pozdravem


Miroslava Dvořáková | 22. 8. 2012

Dobrý večer, na harmonogramu prací na vlkovské bylo uvedeno,že při opravě bude stále umožněn bezproblémový vstup do přilehlých bytovek, ale dnes jsme se málem nedostali domů. Pracovníci obehnali celý prostor a nebylo jak projít. Bohužel zde bydlíme a nemáme kam jít jinam. Pěkný den a doufám v nápravu Dvořáková m.

Milan Vlček, Ing., starosta

Dobrý den paní Dvořáková,


odpovídám za starostu, který je nyní na dovolené.


Dnes jsem na kontrolním dnu upozorňoval na nutnost zachovat vždy přístup k bytovým domům. Zástupce stavební firmy mě sdělil, že přístup byl omezen na cca 2,5hodiny a byl plánován na dopolední hodiny, bohužel vzhledem ke komplikacím se toto omezení dostalo do nejfrekventovanějšího času mezi 14:00 a 15:00hod. Věřím, že to byla jen vyjímečná událost a prosím o pochopení.


Přeji pěkný den


Tomáš Kučera

Michaela Ralevski | 5. 8. 2012

Dobrý den, pane místostarosto, mohl byste mi sdělit, do jakého data měl ředitel Mgr. Dalibor Kolář ZÁKONNOU povinnost a zodpovědnost za chod a vedení agendy školy. Prosím o stručnou odpověď formou data. Děkuji za odpověď, Mgr. Michaela Ralevski.

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Dobrý den,


vzhledem k dovolené na Váš dotaz odpovídám až nyní.


Protože jedno datum bez souvislostí je docela vytržené z kontextu, dovolím si odpovědět obsáhleji.


ZÁKONNOU povinnost a zodpovědnost za chod a vedení agendy školy měl pan Mgr.Kolář do 31.7.2012 (včetně). Toto bylo naplněno, bohužel nebylo naplněna domluva s Mgr. Kolářem, že zahájení předávání a seznamování s agendou ZŠ bude probíhat již od 4.června 2012. Protože představa, že nový ředitel dostane úplné informace až 1.8.2012 a do konce prázdnin se seznámí detailně s organizací školy a připraví rozvrh je nereálná. Den před dohodnutým termínem ale nový ředitel dostal pouze mail, kterým tato dohoda byla zrušena a v němž bylo oznámeno, že předání proběhne až 31.7.2012.


Samozřejmě není možné, aby byly předány veškeré záležitosti před skončením funkčního období (podpisové vzory, přístupy k účtům, klíče od všech budov), ale vzhledem k obsáhlosti předávané agendy je v případě dobré vůle a v zájmu hladkého zahájení nového školního roku, možné předat část dokumentů, popřípadě je zpřístupnit i před termínem oficiálního předání. Aby mohly začít přípravy na nový školní rok. K tomuto bohužel nedošlo.


S pozdravem


Tomáš Kučera

Kateřina Kolářová | 20. 7. 2012

Dobrý den, pane místostarosto, sdělte mi prosím, v kterém usnesení RM z počátku tohoto roku je zachyceno projednávání problematiky výherních hracích automatů v našem městě. Děkuji za odpověď, MUDr., Bc. Kateřina Kolářová

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Problematika výherních hracích automatů byla v RM projednávána v rámci přípravy rozpočtu na r. 2012, bez přijetí konkrétního usnesení k tomuto.


S pozdravem


Tomáš Kučera

Martina Neubauerová | 19. 7. 2012

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jestli uvažujete o krytém bazénu.Určitě by měl tady uplatnění.Děkuji Neubauerová

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážená paní Neubauerová,


k Vašemu dotazu Vám sděluji, že na problematiku koupaliště ve městě a tedy i případného bazénu, o kterou se v poslední době veřejnost ve městě intenzivně zajímá, jsem na diskusním fóru již odpovídal panu Pavlu Doubkovi. Další nové konkrétní informace v této záležitosti budou předloženy veřejnosti v okamžiku, kdy řešení uvedeného záměru bude pro město, zejména z ekonomického hlediska, zcela reálnou investicí.


S pozdravem


Ing. Milan Vlček

Dalibor Kolář | 16. 7. 2012

Dobrý den, Zajímalo by mě, jak bude město postupovat v boji proti hazardu. Zdroje co jsem našel uvádí následující: Dopis obcím: "Provozovatelé se mohou soudit pouze s ministerstvem." http://www.transparency.cz/doc/aktuality/dopis_obcim_-_za_regulaci_hazardu_Vam_arbitraze_nehrozi.pdf Mapy hazardu: "Velká Bíteš, 13 automatů povoleno ministerstvem v rozporu se zákonem:" http://www.mapyhazardu.cz/vysocina/zdar-nad-sazavou/velka-bites/kampane/mf/ Transparency international: "Obcím za rušení hazardu arbitráže ani soudy nehrozí" http://www.transparency.cz/obcim-ruseni-hazardu-arbitraze-soudy-nehrozi/ Ptám se tedy: Jak se město postaví k boji proti hazardu? Děkuji za odpověď a uveřejnění mého příspěvku. Dalibor Kolář ml.

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

Otázku zákazu provozování sázkových her na území města Velké Bíteše projednávala rada města již začátkem tohoto roku. Členové rady se shodli na tom, že vzhledem k nejasnostem kolem fungování nového loterijního zákona a nového způsobu placení poplatků za výherní zařízení se k tomuto tématu vrátí v závěru letošního roku. To proto, aby případná vyhláška zakazující provozování sázkových her na území města Velké Bíteše mohla platit od 1.1.2013.


V těchto dnech bylo v parlamentu schváleno nové rozpočtové určení daní (RUD) a během srpna se očekává schválení i v senátu. Nové RUD by mělo následně od příštího roku přinést výrazné navýšení daňových příjmů města (nyní se pohybují pod úrovni r. 2008). Po naplnění těchto skutečností je ještě letos reálné schválení vyhlášky, která bude zakazovat provozování sázkových her na území města Velké Bíteše, zastupitelstvem města.


S pozdravem


Tomáš Kučera

Alžběta Blahová | 12. 7. 2012

Dobrý večer. Nevím, komu směřovat svůj dotaz. Už dříve jsem položila v diskuzním fóru otázku, čím si ,,vysloužili" členové KK Velká Bíteš úlevu z poplatků za psa. Bylo mi odpovězeno, že město takto podporuje zájmovou činnost svých občanů. Bohužel už jsem nemohla na pozastavené fórum upřesnit svoji otázku. Jsem totiž také členkou dvou kynologických klubů a také přímým členem MSKS, a provozuji kynologii jako svoji zájmovou činnost v okolí, přesto platím za oba psy plnou výši bez úlev. Podmínkou tedy je být členem pouze Bítešského KK?

Milena Janštová, zástupce vedoucí správního odboru

Vážená paní,


dle Obecně závazné vyhlášky města Velká Bíteš č. 4/2010 o místním poplatku ze psů, Čl. 7 Osvobození a úlevy, odst. 1, je od poplatku osvobozena mimo jiné osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), a dle odst. 2 se úleva ve výši 50% sazby poplatku poskytuje členům Kynologického klubu Velká Bíteš. V případě poplatníka s právem myslivosti je třeba vycházet ze zákona o myslivosti a vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kde je v §15 řečeno, že ten, kdo užívá honitbu určité výměry, musí využívat stanovené počty loveckých psů se speciálními zkouškami. Pes tedy musí mít výcvik a speciální zkoušky. Uživatel honitby hlásí psy, kterými prokazuje splnění povinnosti podle uvedených předpisů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je eviduje (MěÚ Velké Meziříčí). Pokud vlastníte doklady (potvrzení) o členství v KK Velká Bíteš nebo potvrzení od mysliveckého sdružení či uživatele honitby, předložte je, prosím, na MěÚ Velká Bíteš, odbor správní a Vaše konkrétní situace bude na základě těchto předložených dokladů dořešena.


S pozdravem


Martina Frolková

Pavel Doubek | 4. 7. 2012

Dobrý den, rád bych se zeptal v jaké fázi se nachází plánovaná výstavba koupaliště, supermarketu a zda vedení města učiní kroky směřující k tomu, aby bylo autobusové nádraží přesunuto mimo náměstí? Prosím o kompletní informace o projektové dokumentaci, územnímu plánování atd. k bazénu a supermarketu, popř. odkaz, kde mohu informace nalézt. Můžete je rovněž zaslat na email: Padub@seznam.cz . děkuji Pavel Doubek ml.

Milan Vlček, Ing., starosta

Dobrý den Pavle Doubku,


během uplynulého roku jsme již několikrát jednali ve vedení města o variantách a reálných možnostech zřízení případného koupaliště ve městě. Jako reálná se jeví varianta zřízení přírodního koupaliště. Tento záměr však bude nutno potvrdit zpracováním příslušné studie vč. propočtu nákladů na realizaci tohoto záměru.


V případě výstavby supermarketu ve Velké Bíteši zatím mohu potvrdit, že naším dlouhodobým záměrem je podpora jeho realizace a případného spojení s přestavbou křižovatky v ulici Růžová. Kromě této lokality dále pokračují přípravné projekční práce v prostoru u BDS, kde by supermarket měl být rovněž umístěn v souladu s územním plánem města.


Město v loňském roce připravovalo a v letošním červnu získalo dotaci na úpravu horní části náměstí a průjezdné komunikace přes náměstí v rámci projektu "Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš", jehož obsahem je zásadní změna v organizaci autobusové dopravy na náměstí včetně zachování zastávek. Proto není v nejbližším období, vzhledem k termínům realizace a udržitelnosti projektu, uvažováno s vymístěním autobusových zastávek z náměstí.


Případné další informace o investičních záměrech města jsou připraveni poskytnout příslušní pracovníci MÚ - odboru výstavby a odboru majetkového.


S pozdravem


Ing. Milan Vlček


Ing. Ondřej Machola | 4. 6. 2012

Dobrý den, pane místostarosto, chci se zeptat na jednu z priorit současné koalice a sice: Zpracování studie možné podoby a financování bazénu. 1) Co v této věci město již učinilo a kdy bude studie představena občanům? 2) V jaké lokalitě/lokalitách je výstavba zamýšlena? Děkuji za odpověď OM

Tomáš Kučera, Ing., místostarosta

ad1)V uvedené věci jsem kontaktoval Ing. Arch. Hanu Pálkovou, navrhovala bazén ve Kdyni (http://www.bazen-kdyne.cz/), která by na základě zkušeností s takovouto stavbou tuto studii zpracovala. Ovšem 14.června bude zasedat regionální rada ROP Jihovýchod na které se bude rozhodovat o podpoře projektu rekonstrukce náměstí ve Velké Bíteši. Pokud bude náš projekt podpořen je otázkou zda tuto studii zadat, protože realizace rekonstrukce náměstí zásadně ovlivní další větší projekty Města.


ad2)Pokud bude možné v budoucnu zrealizovat jeho výstavbu, tak by měl navazovat na areál ZŠ, která by ho především využívala. Z toho vychází umístnění buď na pozemcích v místě bývalé kotelny a nyní koupeném pozemku přiléhajícím ke kotelně a hřišti. Nebo na pozemcích pod bývalou kotelnou, které jsou nyní v územním plánu zařazené pro výstavbu občanské vybavenosti.

Michal Kratochvíla | 1. 6. 2012

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je v plánované změně územního plánu skutečně změněna oblast u ZZN a sila (ulice kpt. Jaroše) na území pro bytové domy? Pokud se takováto změna provede, tak mě zajímá motivace odpovědných lidí ke schválení možnosti výstavby bytových domů v oblasti, kde je pouze bydlení příměstského typu a zemědělské pozemky. Děkuji za odpověď. M. Kratochvíla

Milan Vlček, Ing., starosta

Vážený pane Kratochvílo,


k Vašemu dotazu sděluji následující.:


- plocha zemědělských pozemků ve vlastnictví soukromého vlastníka v lokalitě na ulici kpt. Jaroše v prostoru za areálem Agropodniku, a.s. Velké Meziříčí není dosud v územním plámu (ÚP) města Velká Bíteš změněna na zastavitelnou plochu bydlení v bytových domech
- v rámci pořizování Změny č.6 ÚP města Velká Bíteš byl uplatněn požadavek vlastníka předmětných pozemků na dílčí změnu ÚP spočívající ve vymezení plochy bydlení v bytových domech (Bb) na místo stávající plochy zemědělské půdy (Pd). Tato dílčí změna byla odsouhlasena Zastupitelstvem města Velká Bíteš (ZM) společně s dalšími 44 návrhy změn ÚP k zařazení do zadání Změny č. 6 ÚP města Velká Bíteš. Toto zadání bylo předmětem veřejného projednání a bude předmětem schvalování na příštím jednání ZM. Následovat bude zpracování návrhu Změny č.6 ÚP, v rámci něhož bude projektantem, ve spolupráci s příslušnými dotčenými orgány státní správy, prověřena vhodnost předmětného území pro zamýšlenou dílčí změnu
- návrh Změny č.6 ÚP bude následně předmětem veřejného projednání a poté bude ZM rozhodovat o vydání Změny č.6 ÚP formou opatření obecné povahy
- navržená plocha bydlení Bb navazuje na současně zastavěné území obce v prostoru stávající plochy zemědělské výroby (Vz),stávající plochy bydlení předměstského typu (Bm) a plochy zeleně (Zk) a jelikož v navržené ploše pro bydlení je uvažováno se zástavbou 11 nízkopodlažními bytovými domy ( každý pouze o čtyřech bytových jednotkách), lze předpokládat , že funkční využití nově navržené plochy bude, s ohledem na charakter využití stávající plochy Vz, akceptovatelné
- závěrem uvádím, že pro budoucí rozvoj města je žádoucí umožnit proporcionální rozšíření zastavitelných ploch bydlení rovněž o plochy nájemního bydlení


S pozdravem


Ing. Milan Vlček


Jan Novák | 29. 5. 2012

Proč, prosím, není na stránkách města zveřejněno, kdo je vítězem konkurzu na obsazení postu ředitele SOŠ? J.N.

Radka Klímová, JUDr., tajemnice

Vážený pane Nováku,


schůze rady města se konala v pondělí 28.05.2012 ve večerních hodinách. Během úterý byl zpracován zápis, který p. starosta a p. místostarosta podepsal dnes ráno. Dnes, tj. 30.05.2012 bude na stránkách města zveřejněn souhrn usnesení rady města č. 16/12, přičemž jmenování ředitele SOŠ je uvedeno v usnesení č. 20/16/12/RM.


S pozdravem


Radka Klímová