Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Aktuality > Stav obecního systému odpadového hospodářství města Velká Bíteš za rok 2023

Stav obecního systému odpadového hospodářství města Velká Bíteš za rok 2023Informační sdělení dle §60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro způsob sběru, svozu a dalšího nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami a dalšími odpady na území města Velká Bíteš a v místních částech určuje obecně závazná vyhláška č. 6/2019, která je platná od 1. 1. 2020.

 

Způsoby sběru a další nakládání s komunálními odpady

Využitelné složky

Ve městě Velká Bíteš se na veřejně přístupných místech nachází celkem 53 ks sběrných míst. Sbírají se zde odděleně odpady papíru do modrých kontejnerů (95 ks), plastů do žlutých kontejnerů (106), barevné sklo do zelených kontejnerů (43), bílé sklo do bílých kontejnerů (30 ks). Na bioodpad jsou u rodinných domů přistaveny hnědé nádoby. Použité pokrmové tuky a oleje mohou občané Velké Bíteše odevzdat v nádobách k tomu určených na sběrném dvoře. Sběrný dvůr slouží také jako místo zpětného odběru použitých elektrozařízení a baterií. Dále je ve Velké Bíteši umístěno 5 ks kontejnerů na textil k dalšímu využití a několik nádob na kovový odpad a drobný elektroodpad.

Svoz a další nakládání s odpady zajišťuje pro obec firma Technické služby Velká Bíteš, spol. s. r. o. Frekvence svozu plastů a papíru je 1 x týdně a svoz skla a kovů 1x za tři týdny.

Odpady z údržby veřejné zeleně jsou využívány k dalšímu zpracování.

Ve městě Velká Bíteš funguje dále výkupna kovů, elektrozařízení a papíru Return-Oil, s.r.o., v ulici Pod Spravedlností 701. www.vykup-bites.cz

Vytříděné odpady papíru a plastů jsou odváženy k dalšímu využití na dotřiďovací linku ve Velké Bíteši, bioodpady na kompostárnu v Náměšti nad Oslavou. Oleje odváží k dalšímu zpracování a využití firma Fritex, s.r.o.

Sběrný dvůr

V obci je provozován sběrný dvůr na ulici Karlov 77, Velká Bíteš, 595 01 (provozovatel Technické služby Velká Bíteš, spol. s.r.o.), kde je možné celoročně odevzdat tříděné složky komunálních odpadů (papír, plast, sklo), objemný odpad, bioodpad, nebezpečné složky komunálních odpadů, elektroodpad a další ostatní i nebezpečné odpady podle provozního řádu sběrného dvora. https://www.vbites.cz/sberny-dvur

Provozní doba sběrného dvora:

Ut, Čt, Pá        6.00 – 14.00 hod.

St                    6.00 – 17.00 hod.

So                   8.00 – 14.00 hod.

Polední přestávka 11.00 – 11.30 hod.

Sběr objemných odpadů

Objemné odpady lze celoročně odevzdat na sběrný dvůr (viz výše). Obec dále zajišťuje 2 krát ročně přistavení velkoobjemových kontejnerů na vybraná místa (informace bývají vždy zveřejněny na webových stránkách obce a ve Zpravodaji). Objemné odpady se dotřiďují na využitelné složky a ty se pak dále zpracovávají.

Směsný komunální odpad

Sbírá se do šedých/černých popelnic o objemu 120/240 l (1870 ks) a kontejnerů 1100 l. Frekvence svozu je 1x týdně. Veškerý směsný komunální odpad je odvážen do ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) do SAKO Brno.

Dále jsou na veřejně přístupných stanovištích rozmístěny odpadkové koše na směsný komunální odpad v počtu 120 ks a koše na psí exkrementy.

Množství produkovaných odpadů ve městě a jejich využití nebo odstranění

Druh odpadu

t/rok

kg/obyvatel

Komunální odpady celkem

2878,41

537

Z toho:

   

−    Papír

141,72

26

−    Plasty

111,81

21

−    Sklo

93,81

17

−    Kovy

37,26

7

−    Oleje

0,46

0,09

−    Dřevo

82,45

15

−    Bioodpad

724,64

135

−    Směsný komunální odpad

806

150

−    Objemný odpad

403,66

75

−    Nebezpečný odpad

26,52

5

−    Kompozitní obaly

1,60

0,3

−    Stavební odpad

448,48

84

Z celkové produkce komunálních odpadů se předalo k dalšímu materiálovému využití 1642 t (57 %) komunálních odpadů. Směsné komunální odpady a objemné odpady byly využity energeticky (1210 t, 42 %).

Předcházení vzniku odpadů

Předcházet vzniku odpadů může každý – při nákupech (opakovaně použitelné tašky, pytlíky na ovoce na zeleninu, náhradní náplně saponátů, obchody bez obalu atd.), použitím věcí z bazarů, půjčováním nářadí, sportovního vybavení, omezením plýtvání potravinami atd. Na území obce jsou umístěny kontejnery na sběr použitého textilu.

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2023

Položka

Kč/rok

Kč/obyvatel/rok

Náklady celkem

11 653 000

2174

Z toho

   

−    Tříděný sběr (pa, pl, sk, kov)

2 480 000

463

−    Bioodpady

1 490 000

278

−    Směsný komunální odpad

3 500 000

653

−    Objemný odpad

1 550 000

289

−    Nebezpečné odpady

575 000

107

−    Stavební odpady

250 000

47

−    Littering

1 808 000

337

−    Odpadkové koše na veř. prostranstvích

750 000

140

Celková bilance odpadového hospodářství

Položka

Kč/rok

Kč/obyvatel/rok

Příjmy celkem

6 062 357

1130

Z toho

   

−    Příjmy z poplatků za komunální odpad od všech poplatníků

4 332 729

808

−    EKO-KOM, a.s.

           1 535 933

287

−    Elektrowin, a.s.

193 695

36

Náklady celkem

11 653 000

2174

Rozdíl nákladů a příjmů

5 590 643

 

Pokrytí nákladů poplatkem od obyvatel v %

37,2 %

 

Blanka Michálková, referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš