Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Jednací řád

  Jednací řád

  Rady města Velká Bíteš

  Rada města se usnesla podle § 101 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na tomto svém jednacím řádu.

  § 1

  Úvodní ustanovení

  1. Jednací řád rady města upravuje přípravu, svolání, průběh, usnášení a kontrolu plnění usnesení rady města, jakož i další otázky.

  2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje rada města v mezích zákona.

  § 2

  Pravomoci rady města

  1. Rada města rozhoduje ve všech věcech uvedených v § 102 odst. 2 a 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

  2. Rada města připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva města prostřednictvím městského úřadu a zabezpečuje plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města.

  3. Podané návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města a komisí rady města řeší na základě podkladů, které ji připraví městský úřad.

  4. O uložení pokuty ve věcech samostatné působnosti města ( § 58 z.č.128/2000 Sb.) rozhoduje rada města s tím, že správní řízení ve věci svěřuje příslušnému odboru městského úřadu.

  § 3

  Svolání schůze rady města

  1.Rada města se schází ke svým schůzím dle časového a obsahového plánu schůzí rady města zpracovaného vždy na pololetí kalendářního roku.

  2. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

  3. V případě naléhavé potřeby může starosta svolat mimořádnou schůzi rady města.  § 4

  Příprava schůze rady města

  1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad schůze rady města mají její členové, komise rady města a městský úřad.

  2. Materiály pro schůzi rady města obsahují:

  • a) název materiálu,
  • b) důvodovou zprávu,
  • c) návrh usnesení.

  3. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

  § 5

  Účast členů rady města na schůzi

  1. Člen rady města je povinen zúčastňovat se schůzí rady města, plnit úkoly, které mu uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

  2. Člen rady města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením schůze rady města. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje rada města.

  3. Svoji neúčast na schůzi rady města je člen rady města povinen omluvit u starosty s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

  § 6

  Průběh schůze rady města

  1. Schůzi rady města řídí starosta nebo jiný pověřený zástupce (dále jen starosta).

  2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjiš?uje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje schůzi a dbá o to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů rady města, ukončí starosta schůzi.

  3. V zahajovací části schůze starosta sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozí schůze a jaké námitky byly proti němu podány.

  4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodne o nich rada města.

  5. Zápis z předchozí schůze je při schůzi rady města vyložen k nahlédnutí.

  6. Starosta přednese zprávu o plnění usnesení.

  7. Následně proběhne interpelace členů rady města, podněty a návrhy k projednání na zasedání rady města.

  8. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede starosta nebo přizvaný předkladatel.

  9. Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze zvednutím ruky v průběhu schůze. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

  10. Rada města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

  11. Do rozpravy se mohou členové rady města přihlásit jenom do konce rozpravy. Nikdo, komu starosta neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.

  12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

  § 7

  Příprava usnesení rady města

  1. Návrh usnesení předkládaný radě města ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů rady města.

  2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry a opatření musí být v usnesení formulovány stručně. Návrh usnesení radě města předkládá starosta.

  3. Usnesením rady města se ukládají úkoly starostovi, místostarostovi, jiným členům rady města, tajemníkovi a odborům městského úřadu.

  § 8

  Hlasování

  1. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

  2. Hlasování probíhá po ukončení rozpravy ke každému bodu programu.

  3. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby rada města hlasovala o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.

  4. Jestliže byly uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

  5. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje rada města nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

  6. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý.

  7. Usnesení rady města podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady města.

  § 9

  Diskuse členů rady města

  1. Členové rady města mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty na starostu, místostarostu, tajemníka, příp. na přítomné vedoucí odborů městského úřadu a ředitele organizací zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

  2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů s tím, že dotaz musí být písemně.

  3. Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko rada města.


  § 10

  Péče o nerušený průběh schůze

  Nikdo nesmí rušit průběh schůze rady města. Starosta může vykázat ze zasedací místnosti rušitele schůze.

  § 11

  Ukončení schůze rady města


  Starosta prohlásí schůzi rady města za ukončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž schůzi rady města prohlásí za ukončenou, klesl-li počet přítomných členů rady města pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušenou schůzi. V tomto případě starosta:

  • a) přesune zbývající zprávy na další schůzi rady města,
  • b) svolá mimořádnou schůzi rady města.

  § 12

  Organizačně technické záležitosti schůze rady města

  1. O průběhu jednání rady města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad.

  2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení.

  3. V zápise se uvádí:

  • - jména přítomných členů rady města, jména omluvených i neomluvených členů rady města
  • - den a místo jednání
  • - hodina zahájení a ukončení
  • - doba přerušení
  • - schválený pořad schůze
  • - průběh rozpravy se jmény řečníků
  • - podané návrhy
  • - výsledek hlasování
  • - podané dotazy
  • - schválené znění usnesení
  • - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů rady města měly stát součástí zápisu.

  4. Zápis ze schůze rady města musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a podepisují jej starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí členům zastupitelstva města. Po uplynutí 10 let je předán okresnímu archivu k archivaci. Usnesení rady města bude vyvěšeno na WEB stránky města do 20 dnů po skončení zasedání rady města s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  5. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání rady města.


  § 13

  Zabezpečení a kontrola usnesení

  1. Za účelem zabezpečení a kontroly usnesení zpracuje městský úřad do 2 dnů ode dne konání schůze rady města pro potřeby členů rady města a městského úřadu pracovní výpis úkolů s uvedením konkrétní odpovědnosti a termínu plnění.

  2. Kontrolu plnění usnesení rady města provádí kontrolní výbor.  § 14

  Závěrečná ustanovení

  Jednací řád schválila rada města na své schůzi konané dne 20.11.2006.


  starosta města Mgr. Miroslav Báňa
  místostarosta města JUDr. Alena Malá

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.