Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Organizační struktura

  Organizační struktura

  Město Velká Bíteš si vytváří své orgány

  Zastupitelstvo města (seznam členů Zastupitelstva města Velké Bíteše)
  - vrcholný orgán města
  - voleno je v komunálních volbách podle zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let
  - zastupitelstvo si vytváří své iniciativní a kontrolní orgány výbory
  - výbory zastupitelstva města

  Rada města
  (seznam členů Rady města Velké Bíteše)
  - volena je z řad zastupitelů na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města
  - vytváří si své poradní a iniciativní orgány komise
  - komise rady města

  Starosta města

  dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

  1. zastupuje město navenek,
  2. jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů
  3. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
  4. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
  5. může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  6. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
  7. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
  8. plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
  9. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu,
  10. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis z jednání rady města,
  11. starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města
  12. v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich členy.

   Místostarosta města

   dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  zastupuje starostu. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

    

   Tajemník městského  úřadu

   dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

   1. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
   2. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
   3. stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do městského úřadu,
   4. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do městského úřadu,
   5. vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města
   6. zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.

    

   Městský úřad

   1. úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu, pracovníci úřadu
   2. v čele úřadu stojí starosta
   3. statutárním orgánem úřadu v pracovněprávních věcech je tajemník úřadu
   4. v oblasti samostatné působnosti:
   5. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
   6. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
   7. rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem
   8. vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města


    Organizační struktura městského úřadu, pracovní náplně odborů a oddělení

    I. Společná ustanovení

    Všechny odbory zabezpečuji:

    • archivaci a evidenci svých spisových materiálů dle spisového a skartačního řádu
    • na svém úseku poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


    II. Zvláštní ustanovení - pracovní náplně

    Partnerská města

    Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

    Novinky z města

    Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.